2015-02-16

Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy jest instrumentem aktywizacji bezrobotnych do 30 roku życia, stanowiącym gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Jak można uzyskać bon szkoleniowy?

Bon szkoleniowy przyznaje starosta (a ściślej mówiąc działający w imieniu starosty powiatowy urząd pracy) na wniosek osoby bezrobotnej. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.

Do jakiej wysokości starosta finansuje koszty szkolenia?

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia,  obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

  • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
  • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
  • przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

-         do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

-         powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

 

  • zakwaterowania,  jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

-         do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

-         powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150  godzin,

-         powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150  godzin.

 

A jeśli koszt szkolenia przekroczy wartość bonu?

Starosta finansuje koszty szkolenia, badań lekarskich oraz przejazdu i zakwaterowania do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.
 

Podstawa prawna

§  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) - art. 66k