2014-03-19

Dyrektor

Andrzej Jastrzębski
 
 telefon: 297172782 wew. 32
 
 
Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:
 

1) planowanie i wytyczanie kierunków działania PUP,

2) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem PUP,

3) występowanie z wnioskiem do Zarządu powiatu o nadanie regulaminu organizacyjnego PUP,

4) ustalanie struktury organizacyjnej PUP, w tym:

a) tworzenie komórek organizacyjnych,

b) ustalanie zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych,

c) ustalanie zakresu obowiązków kierowników tych komórek;

5) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań wszystkich komórek organizacyjnych PUP,

6) wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów,

7) planowanie i dysponowanie środkami przeznaczonymi na bieżącą działalność PUP

8) zawieranie umów cywilnoprawnych w ramach udzielonych pełnomocnictw,

9) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników PUP, w tym:

a) powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora PUP,

b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników PUP,

c) dokonywanie oceny Zastępcy Dyrektora PUP, kierowników działów, kierownika centrum aktywizacji zawodowej i samodzielnego stanowiska ds. informatyki i ochrony danych osobowych,

d) prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników oraz zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników,

e) kontrola dyscypliny pracy,

10) promocja usług świadczonych przez PUP,

11) nadzór nad realizacją zadań określonych w art. 9 Ustawy,

12) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy,

13) planowanie i dysponowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

14) planowanie i pozyskiwanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy,

15) współpraca z partnerami rynku pracy, a w szczególności z organami samorządów lokalnych, z Powiatową Radą Rynku Pracy, władzami szkolnymi, instytucjami szkoleniowymi i ośrodkami pomocy społecznej.