2014-03-19

Dyrektor

Andrzej Jastrzębski
 
 telefon: 297172782 wew. 32
 
 
Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:
 

1) planowanie i wytyczanie kierunków działania PUP,

2) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem PUP,

3) występowanie z wnioskiem do Zarządu powiatu o nadanie regulaminu organizacyjnego PUP,

4) ustalanie struktury organizacyjnej PUP, w tym:

a) tworzenie komórek organizacyjnych,

b) ustalanie zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych,

c) ustalanie zakresu obowiązków kierowników tych komórek;

5) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań wszystkich komórek organizacyjnych PUP,

6) wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów,

7) planowanie i dysponowanie środkami przeznaczonymi na bieżącą działalność PUP

8) zawieranie umów cywilnoprawnych w ramach udzielonych pełnomocnictw,

9) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników PUP, w tym:

a) powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora PUP,

b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników PUP,

c) dokonywanie oceny Zastępcy Dyrektora PUP, kierowników działów, kierownika centrum aktywizacji zawodowej i samodzielnego stanowiska ds. informatyki i ochrony danych osobowych,

d) prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników oraz zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników,

e) kontrola dyscypliny pracy,

10) promocja usług świadczonych przez PUP,

11) nadzór nad realizacją zadań określonych w art. 9 Ustawy,

12) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy,

13) planowanie i dysponowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

14) planowanie i pozyskiwanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy,

15) współpraca z partnerami rynku pracy, a w szczególności z organami samorządów lokalnych, z Powiatową Radą Rynku Pracy, władzami szkolnymi, instytucjami szkoleniowymi i ośrodkami pomocy społecznej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się