2014-03-19

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Logo ePUAP

 

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (Identyfikator URI):
 
 
 
 
Adres poczty elektronicznej, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne:
 
 
Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia dokumentu elektronicznego. 
 
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), o których mowa w art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) złożone za pomocą poczty elektronicznej oraz w przypadku, gdy w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny lub w centralnym lub lokalnym repozytorium został określony wzór pisma przeznaczony do załatwienia danej sprawy - inny niż ogólny, to przesyłki złożone w ten sposób uważa się za wniesione nieskutecznie.
 
 
 
Adres skrytki ePUAP:
 
/pupmakowmaz/SkrytkaESP
 
 
 
Usługi i formularze udostępnione za pomocą ePUAP:
 
 
 
 
Sposób dostarczania dokumentów elektronicznych:
 
1) wypełnienie formularza na stronie elektronicznej skrzynki podawczej,
 
2) przesłanie dokumentów za pomocą poczty elektronicznej,
 
3) dostarczenie dokumentów osobiście w godzinach pracy urzędu (8.00 - 16.00) do pokoju nr 22 przy ul. Przasnyskiej 77 B w Makowie Mazowieckim.
 
 
 
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wynosi, nie więcej niż 5 megabajtów.
 
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do przesłania za pomocą poczty elektronicznej wynosi, nie więcej niż 10 megabajtów.
 
 
 
Rodzaj informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny:
 
1) dyskietka 1,44 MB 3,5",
 
2) pamięć przenośna USB 1.1/2.0/3.0,
 
3) płyta CD lub DVD,
 
Dokumenty elektroniczne doręczane osobiście są przyjmowane wraz z nośnikiem, na którym zostały zapisane przez nadawcę.
 
Potwierdzenie doręczenia dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może odbyć się poprzez:
 
1) poświadczenie przedłożenia,
 
2) dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez pracownika PUP.
 
Poświadczenie przedłożenia jest przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego lub - jeżeli adresat ma takie możliwości techniczne - zapisywane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego wraz z nośnikiem, na którym znajduje się doręczany dokument.
 
Rodzaj informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:
 
1) dyskietka 1,44 MB 3,5",
 
2) pamięć przenośna USB 1.1/2.0/3.0,
 
3) płyta CD lub DVD
 
Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Dokumenty elektroniczne oraz załączniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się