2015-02-16

Finansowanie kosztów egzaminów

Czym jest i kto może skorzystać z finansowania kosztów egzaminów i licencji?

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji to pokrycie przez powiatowy urząd pracy (starostę) z Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji z Funduszu Pracy nie może przekroczyć wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Z finansowania kosztów egzaminów i licencji może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:

  • osoba bezrobotna,
  • osoba poszukująca pracy:

-         będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,

-         pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,

-         otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

-         uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,

-         będąca żołnierzem rezerwy,

-         pobierająca rentę szkoleniową,

-         pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,

-         będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegasz ubezpieczeniu społecznemu,

-         będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,

  • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Decyzję o sfinansowaniu kosztów egzaminów i licencji podejmuje starosta (urząd pracy) po określeniu profilu pomocy dla bezrobotnego/poszukującego pracy oraz w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) – art. 40 ust. 3a, art. 43 oraz art. 1 ust. 3 pkt 2
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667)