2014-03-24

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej – są to jednorazowe środki pieniężne skierowane do osób, które pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać: Osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna, Absolwent Centrum Integracji Społecznej  lub Absolwent Klubu Integracji Społecznej.

Otrzymane środki należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i terminem wskazanym w umowie.

Pamiętaj:

Dotowany jest zobowiązany do zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania, przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli:

  • otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
  • będzie prowadził działalność gospodarczą lub będzie członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
  • złoży wniosek o zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • złożył niezgodne z prawdą oświadczenia,
  • naruszy inne warunki umowy cywilno- prawnej, o której mowa powyżej.

 

Osoba, która chce otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinna złożyć we właściwym - ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności - Powiatowym Urzędzie Pracy, kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić propozycję zabezpieczenia wnioskowanych środków na wypadek konieczności zwrotu dofinansowania.

Pamiętaj:
Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od środków finansowych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. Wniosek o dofinansowanie może zostać uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r.  Poz. 457 ze zm.) w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

  • ustawa dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) - art. 46
    
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 19 lub pod numerem telefonu: (29) 7172782 wew. 45

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się