2014-03-19

Kierownik DES

Małgorzata Kurowska
 
 telefon: 297172782 wew. 48
 
 
 
Do kompetencji kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń należy w szczególności:
 

1) W zakresie informacji i rejestracji:

a) udzielanie informacji o podstawowych prawach i obowiązkach osób zarejestrowanych w PUP oraz możliwościach uzyskania innej pomocy w celu zwiększenia szans na zatrudnienie,

b) udzielanie  informacji dotyczącej zakresu działania PUP i poszczególnych stanowisk pracy,

c) wydawanie zaświadczeń na wniosek osób zarejestrowanych oraz instytucji,

d) wydawanie druków stosowanych przy załatwianiu spraw w PUP,

e) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,

f) przygotowanie decyzji administracyjnych określający status rejestrowanych osób,

g) ustalanie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów z tytułu podjęcia dalszej nauki, szkolenia, stażu oraz przygotowanie odpowiednich decyzji,

h) wprowadzanie informacji dotyczących osób bezrobotnych i poszukujących pracy do komputerowej bazy danych.

2) W zakresie ewidencji i świadczeń:

a) przyjmowanie oświadczeń o stosowaniu się bezrobotnego do przepisów ustawy,

b) gromadzenie i aktualizowanie dokumentów klientów PUP,

c) wprowadzenie do komputerowej bazy danych zmian dotyczących klientów PUP,

d) prowadzenie spraw z zakresu przyznaniu lub utraty prawa do zasiłku, wykreślenia osoby zarejestrowanej z ewidencji prowadzonej przez PUP lub zmianie jej statusu,

e) wydawanie zaświadczeń o okresie zarejestrowania i pobierania świadczeń finansowych z FP,

f) wydawanie zaświadczeń do opieki społecznej, ZUS celem ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego

g) wydawanie bezrobotnym zaświadczeń o dochodach PIT-11 i przekazywanie kopii do Urzędu Skarbowego,

h) prowadzenie spraw z zakresu wstrzymania lub wznowienia wypłaty świadczeń finansowych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego,

i) przygotowanie decyzji w prawie zwrotu, rozłożenia na raty lub umorzenia nienależnie pobranych świadczeń,

j) realizowanie decyzji Marszałka Województwa, wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej,

k) sporządzanie list wypłat zasiłków dla bezrobotnych,

l) sporządzanie list wypłat stypendiów z tytułu staży, szkoleni lub nauki,

m) sporządzenie list wypłat dodatków aktywizacyjnych,

n) sporządzenie list składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

o) rozliczanie list wypłat i bieżąca współpraca z Działem Finansowo-Księgowym,

p) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych i stypendiów,

q) dokonywanie potrąceń alimentacyjnych na listach wypłat na rzecz komornika,

r) sporządzenie informacji o osiągniętych dochodach,

s) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem urzędu,

t) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym bezrobotnych,

u) prowadzenie spraw dotyczących odwołań od decyzji.