2014-03-19

Kierownik DES

Małgorzata Kurowska
 
 telefon: 297172782 wew. 48
 
 
 
Do kompetencji kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń należy w szczególności:
 

1) W zakresie informacji i rejestracji:

a) udzielanie informacji o podstawowych prawach i obowiązkach osób zarejestrowanych w PUP oraz możliwościach uzyskania innej pomocy w celu zwiększenia szans na zatrudnienie,

b) udzielanie  informacji dotyczącej zakresu działania PUP i poszczególnych stanowisk pracy,

c) wydawanie zaświadczeń na wniosek osób zarejestrowanych oraz instytucji,

d) wydawanie druków stosowanych przy załatwianiu spraw w PUP,

e) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,

f) przygotowanie decyzji administracyjnych określający status rejestrowanych osób,

g) ustalanie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów z tytułu podjęcia dalszej nauki, szkolenia, stażu oraz przygotowanie odpowiednich decyzji,

h) wprowadzanie informacji dotyczących osób bezrobotnych i poszukujących pracy do komputerowej bazy danych.

2) W zakresie ewidencji i świadczeń:

a) przyjmowanie oświadczeń o stosowaniu się bezrobotnego do przepisów ustawy,

b) gromadzenie i aktualizowanie dokumentów klientów PUP,

c) wprowadzenie do komputerowej bazy danych zmian dotyczących klientów PUP,

d) prowadzenie spraw z zakresu przyznaniu lub utraty prawa do zasiłku, wykreślenia osoby zarejestrowanej z ewidencji prowadzonej przez PUP lub zmianie jej statusu,

e) wydawanie zaświadczeń o okresie zarejestrowania i pobierania świadczeń finansowych z FP,

f) wydawanie zaświadczeń do opieki społecznej, ZUS celem ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego

g) wydawanie bezrobotnym zaświadczeń o dochodach PIT-11 i przekazywanie kopii do Urzędu Skarbowego,

h) prowadzenie spraw z zakresu wstrzymania lub wznowienia wypłaty świadczeń finansowych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego,

i) przygotowanie decyzji w prawie zwrotu, rozłożenia na raty lub umorzenia nienależnie pobranych świadczeń,

j) realizowanie decyzji Marszałka Województwa, wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej,

k) sporządzanie list wypłat zasiłków dla bezrobotnych,

l) sporządzanie list wypłat stypendiów z tytułu staży, szkoleni lub nauki,

m) sporządzenie list wypłat dodatków aktywizacyjnych,

n) sporządzenie list składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

o) rozliczanie list wypłat i bieżąca współpraca z Działem Finansowo-Księgowym,

p) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych i stypendiów,

q) dokonywanie potrąceń alimentacyjnych na listach wypłat na rzecz komornika,

r) sporządzenie informacji o osiągniętych dochodach,

s) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem urzędu,

t) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym bezrobotnych,

u) prowadzenie spraw dotyczących odwołań od decyzji.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się