2014-03-19

Kierownik DFK

Teresa Goździewska
 
 telefon: 297172782 wew. 41
 
 
Do kompetencji kierownika Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:
 

1) opracowanie projektu planu finansowego PUP oraz dokonywanie analiz jego wykonania,

2) współpraca z Centrum Aktywizacji Zawodowej w zakresie opracowywania projektu planu finansowego Funduszu Pracy oraz dokonywania analiz wykonania planu,

3) rozliczenie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych funduszy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego PUP, Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy i dokonywanie oceany realizacji wykorzystania przydzielonych środków,

5) prowadzenie  rachunkowości i gospodarki finansowej PUP i funduszy celowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

6) prowadzenie dokumentacji i świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników PUP,

7) prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

8) planowanie i realizacja wydatków osobowych PUP,

9) windykacja i egzekucja należności budżetowych PUP i funduszy celowych,

10) prowadzenie kontroli finansowej,

11) przestrzeganie i kontrola dyscypliny finansów publicznych,

12) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi i ZUS,

13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

14) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.