2014-03-19

Kierownik DFK

Teresa Goździewska
 
 telefon: 297172782 wew. 41
 
 
Do kompetencji kierownika Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:
 

1) opracowanie projektu planu finansowego PUP oraz dokonywanie analiz jego wykonania,

2) współpraca z Centrum Aktywizacji Zawodowej w zakresie opracowywania projektu planu finansowego Funduszu Pracy oraz dokonywania analiz wykonania planu,

3) rozliczenie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych funduszy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego PUP, Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy i dokonywanie oceany realizacji wykorzystania przydzielonych środków,

5) prowadzenie  rachunkowości i gospodarki finansowej PUP i funduszy celowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

6) prowadzenie dokumentacji i świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników PUP,

7) prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

8) planowanie i realizacja wydatków osobowych PUP,

9) windykacja i egzekucja należności budżetowych PUP i funduszy celowych,

10) prowadzenie kontroli finansowej,

11) przestrzeganie i kontrola dyscypliny finansów publicznych,

12) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi i ZUS,

13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

14) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się