2014-03-19

Kierownik DOA

Adam Jan Roszkiewicz
 
 telefon: 297172782 wew. 42
 
 
 
Do kompetencji kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego należy w szczególności: 
 

1) opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych PUP,

2) opracowanie regulaminu pracy PUP,

3) projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP,

4) opracowanie projektów planów pracy PUP,

5) obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP,

6) rozpatrywanie skarg i wniosków,

7) analiza skarg i wniosków,

8) obsługa kancelaryjna PUP,

9) gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora PUP,

10) planowanie kontroli,

11) realizacja kontroli,

12) ocena wniosków kontroli,

13) prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP,

14) zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników,

15) kontrola dyscypliny pracy,

16) prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi,

17) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,

18) prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników,

19) obsługa Komisji Dyscyplinarnej,

20) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

21) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP,

22) opracowanie planu szkoleń pracowników PUP,

23) organizowanie kursów, szkoleń, aplikacji,

24) współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi, jednostką nadrzędną w zakresie organizacji szkoleń i doboru wykładowców,

25) tworzenie bazy danych statystycznych,

26) przygotowywanie raportów,

27) analiza określonych danych,

28) przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,

29) archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych,

30) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP,

31) administrowanie majątkiem PUP,

32) zabezpieczenie pracowników PUP w środki techniczno-biurowe,

33) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby PUP.

34) planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań obronnych.

35) prowadzenie składnicy akt.