2014-03-20

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:
 
bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:
 
 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
 
pracodawcom pomocy:
 
 • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
 
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:
 
 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.
 
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone w formie grupowej lub w formie porady indywidualnej.
 
Udzielanie pracodawcom pomocy jest realizowana na wniosek pracodawcy, jest świadczone w formie porady indywidualnej.