2015-03-04

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

Co to jest profilowanie pomocy?

 

Jest to ustalenie dla bezrobotnego profilu pomocy oznaczającego właściwy ze względu na jego potrzeby zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którymi może objąć go urząd pracy w ramach realizacji indywidualnego planu działania, m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, finansowania i dotowania różnego rodzaju działań realizowanych na rzecz bezrobotnych.

 

Kto i w jaki sposób ustala profil pomocy?

 

Pracownik powiatowego urzędu pracy – doradca klienta, niezwłocznie po tym jak dokonasz swojej rejestracji, jako bezrobotny w urzędzie, ustali dla ciebie właściwy profil pomocy. W tym celu doradca klienta zada ci 16 spośród 24 pytań znajdujących się w Kwestionariuszu do profilowania pomocy dla bezrobotnych, 8 pytań zostanie wypełnionych automatycznie na podstawie informacji pochodzących z karty rejestracyjnej. Udzielone przez ciebie odpowiedzi są wprowadzane i analizowane przez przygotowany do tego system operacyjny, który wspiera w tym zadaniu doradcę klienta. Ustalenie odpowiedniego profilu pomocy nastąpi na podstawie określenia dwóch zmiennych, tj. twojego oddalenia od rynku pracy i gotowości do wejścia lub powrotu na ten rynek.

Przez Oddalenie od rynku pracy należy rozumieć te czynniki, które stoją na przeszkodzie w twoim wejściu lub powrocie na rynek pracy. Informacje, na podstawie, których urząd pracy ustali twoje oddalenie od rynku pracy to: wiek, płeć, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, orzeczony stopień niepełnosprawności, czas pozostawania bez pracy, uprawnienia zawodowe, umiejętności, miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy, możliwość dojazdu do pracy, przyczyny utrudniające podjęcie pracy, dostęp do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami.

Z kolei przez Gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy należy rozumieć te czynniki, które wskazują na twoją potrzebę i chęć do podjęcia pracy. Informacje, na podstawie, których urząd pracy ustali twoją gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy to: dotychczasowa oraz aktualna gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy, zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy, dyspozycyjność, powody skłaniające do podjęcia pracy.

Doradca klienta zadając kolejne pytania gromadzi i analizuje informacje, które pozwalają określić twój potencjał zatrudnieniowy, tj. cechujące cię silne i słabe strony w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy, jak i czynniki obiektywne, które mają wpływ na to jak łatwo możesz wyjść z bezrobocia i podjąć pracę.

Ustalenie właściwego profilu pomocy jest ważnym elementem pozwalającym na określenie odpowiedniego wsparcia dla ciebie obejmującego różne usługi i instrumenty rynku pracy. Pytania zadane w trakcie wywiadu są jednakowe dla wszystkich osób bezrobotnych, mimo tego pozwalają na ustalenie sytuacji każdego bezrobotnego na rynku pracy i jego szans na wejście lub powrót na rynek pracy oraz zaplanowanie odpowiednich działań aktywizacyjnych.

 

W czym pomaga ustalenie profilu pomocy?

 

Ustalenie dla ciebie odpowiedniego profilu pomocy pozwala na zaoferowanie ci przez urząd takich form pomocy, które najlepiej pomogą w podjęciu zatrudnienia, bez względu na to, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujesz, tj. czy jesteś osobą bardzo aktywną z doświadczeniem zawodowym, osobą powracającą na rynek pracy po długiej przerwie lub absolwentem bez doświadczenia.

Ustalenie profilu pomocy stanowi bazę do przygotowania dla ciebie indywidualnego planu działania, którego realizacja przy wsparciu doradcy klienta powinny skutkować podjęciem przez ciebie zatrudnienia.

 

Co oznacza ustalenie profilu pomocy?

 

Urząd pracy może ustalić dla ciebie jeden z trzech profili pomocy:

  • Profil pomocy I – dla osób aktywnych, gotowych od razu do podjęcia zatrudnienia. Realizacja IPD w tym profilu nie powinna przekroczyć 180 dni.
  • Profil pomocy II – dla osób wymagających intensywnego wsparcia ze strony urzędu w celu znalezienia zatrudnienia. Realizacja IPD w tym profilu nie powinna przekroczyć 540 dni.
  • Profil pomocy III – dla osób oddalonych od rynku pracy, wymagających szczególnego wsparcia ze strony urzędu i innych instytucji rynku pracy. Realizacja IPD w tym profilu nie powinna przekroczyć 720 dni.

Ustalenie jednego z trzech profili pozwala oczekiwać skutecznej pomocy ze strony urzędu pracy, jak i innych instytucji za pośrednictwem urzędu pracy.

Jeżeli został dla ciebie ustalony profil pomocy I, oznacza to, że będziesz mógł skorzystać przede wszystkim z pośrednictwa pracy, a w uzasadnionych przypadkach z dofinansowania kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia, czy zakwaterowania, z przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej czy też pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleń, finansowania kosztów egzaminów i licencji, świadczeń aktywizacyjnych oraz bonów – stażowego, szkoleniowego, na zasiedlenie lub zatrudnieniowego. Bony przysługują osobom bezrobotnym, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia.

W przypadku, gdy ustalono dla ciebie profil pomocy II będziesz mógł zostać objęty wszystkimi usługami i instrumentami rynku pracy a także działaniami aktywizacyjnymi zleconymi przez urząd pracy takimi jak pośrednictwo pracy czy poradnictwo zawodowe.

Jeżeli w wyniku wywiadu ustalony został dla ciebie profil pomocy III, będziesz mógł skorzystać z udziału w Programie Aktywizacja i Integracja czy programach specjalnych. Możesz zostać skierowany do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjąć pracę w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne.  W uzasadnionych przypadkach zostaniesz objęty poradnictwem zawodowym.

Pamiętaj! Jeżeli ulegnie zmianie twoja sytuacja na rynku pracy, np. zmienisz miejsce zamieszkania, zmieni się twój stan zdrowia, zdobędziesz nowe kwalifikacje lub uprawnienia itd., doradca klienta może przeprowadzić z tobą kolejny wywiad w celu ponownego ustalenia profilu pomocy. Zmiana ustalonego wcześniej profilu pomocy wiąże się z wprowadzeniem zmian w realizowanym przez ciebie IPD oraz może powodować zmianę zakresu pomocy, którą oferuje ci urząd.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.) - art. 33 ust. 2b i 2c
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. poz. 631)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się