2015-03-09

Programy specjalne

Starosta samodzielnie lub we współpracy z innymi organami, organizacjami i podmiotami zajmującymi się problematyką rynku pracy oraz pracodawcami, inicjuje i realizuje programy specjalne.

Programy specjalne są realizowane po zaopiniowaniu przez powiatową radę zatrudnienia.

Programem specjalnym urząd pracy może objąć osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które zostały wyłonione przez starostę, z uwzględnieniem analiz i prognoz lokalnego rynku pracy.

Programem specjalnym obejmuje się w pierwszej kolejności bezrobotnych i osoby poszukujące pracy, w stosunku, do których stosowane usługi i instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające do powrotu na rynek pracy bądź utrzymania miejsc pracy.

Programy specjalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy, ustalonych według algorytmu, przyznanych na finansowanie zadań w powiecie oraz mogą być wspierane innymi środkami.