2015-02-16

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Czym jest przygotowanie zawodowe dorosłych?

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji zawodowej, który może odbywać się w dwóch formach:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych – umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego,
 • przyuczenia do pracy dorosłych – mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Kogo dotyczy?

Przygotowanie zawodowe dorosłych dotyczy osób bezrobotnych i osób poszukujących pracy, które:

 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe

w celu uzyskania przez nich kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.

Ile może trwać?

 • praktyczna nauka zawodu dorosłych – od 6 miesięcy do 12 miesięcy,
 • przyuczenie do pracy dorosłych – od 3 miesięcy do 6 miesięcy.

 

W jaki sposób można skorzystać z tej formy wsparcia?

Przygotowanie zawodowe dorosłych może realizować każdy pracodawca, który spełni określone warunki:

 1. zaoferuje program przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do pracy lub w formie praktycznej nauki zawodu,
 2. wyznaczy opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Opiekun uczestnika przyuczenia do pracy dorosłych musi mieć co najmniej:

 • wykształcenie średnie,
 • umiejętności kształtowane w trakcie przyuczenia,
 • roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

 

W przypadku realizacji praktycznej nauki zawodu dorosłych opiekun musi posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu (tak jak w przypadku kształcenia pracowników młodocianych).

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsca przygotowania zawodowego dorosłych, składa odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przed złożeniem wniosku, należy zapoznać się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia, obowiązującym w wybranym Urzędzie Pracy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy, następuje podpisanie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, w której zawarte będą informacje dotyczące programu, według którego będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych.

Jakich korzyści dostarcza?

Pracodawca może otrzymać refundację wydatków poniesionych na każdego uczestnika w wysokości określonej w umowie, maksymalnie do wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu, głównie na:

 • materiały i surowce,
 • eksploatację maszyn i urządzeń,
 • odzież roboczą,
 • posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych.

Na podstawie zawartej umowy, Pracodawcy przysługuje jednorazowa premia za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego dorosłych każdego uczestnika, jeżeli ukończy program pomyślnie zdanym egzaminem.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149)– art. 53a – h
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. poz. 497)