2014-03-20

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Podania, wnioski można składać w godzinach pracy urzędu w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, ul. Przasnyska 77 B, 06-200 Maków Mazowiecki (tel. 29 7172782, faks 29 7172782) oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail: wama@praca.gov.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 
Sprawy wpływające do Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim ewidencjonowane są przez sekretariat w postaci papierowej, a następnie kierowane są do Dyrektora, który dekretuje je wskazując pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
 
Sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Mazowieckim rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), którego brzmienie jest następujące:
 
"§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 
 
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 
 
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 
 
§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3.
 
 
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu."
 
Szczegółowych informacji na tamat statusu załatwianych spraw można uzyskać w sekretariacie tel. 29 7172782 lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: wama@praca.gov.pl