2014-03-19

Regulamin organizacyjny

            Załącznik

do uchwały Nr 190/2016

Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 23 czerwca 2016 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

P O W I A T O W E G O   U R Z Ę D U    P R A C Y

w    M A K O W I E    M A Z O W I E C K I M

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład.
 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.      Staroście- należy przez to rozumieć Starostę Makowskiego,

2.      Radzie Powiatu– należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Makowie Mazowieckim,

3.      Zarządzie Powiatu– należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim,

4.      PUP- należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim,

5.      Statucie PUP– należy przez to rozumieć Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim,

6.      Dyrektorze PUP- należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim,

7.      Zastępcy Dyrektora PUP– należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim,

8.      PRRP- należy przez to rozumieć Powiatową Radę Rynku Pracy w Makowie Mazowieckim,

9.      PRZ- należy przez to rozumieć Powiatową Radę Zatrudnienia w Makowie Mazowieckim,

10.  Komórce organizacyjnej- należy przez to rozumieć dział lub centrum aktywizacji zawodowej,

11.  Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 645)
 

§ 3

1.     Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną powiatu makowskiego, wchodzącą w  skład powiatowej administracji zespolonej.

2.     Siedziba PUP mieści się w Makowie Mazowieckim przy ul. Przasnyskiej 77B.

3.     Zakres właściwości terytorialnej PUP obejmuje teren powiatu makowskiego.
 

§ 4

1.     Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań z zakresu zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 645), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 z  późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2015 poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 poz. 748 z późn. zm.), ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych.

2.     PUP działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu PUP, niniejszego regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora PUP, Radę Powiatu i Starostę, a  w  szczególności:

1)      ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 645),

2)      ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.);

3)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 poz. 1445 z późn. zm.),

4)      ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.),

5)      ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, ze zm.),

6)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

7)      ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 późn. zm.),

8)      ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

9)      rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1247);

10)  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 poz. 827 z późn. zm.);

3.     Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
 

§ 5

1.      PUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2.      PUP zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

3.      Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki PUP.

4.      Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną, legalną, celową oszczędną gospodarkę środkami finansowymi odpowiada Dyrektor PUP.

5.      PUP prowadzi obsługę finansowo-księgową realizowanych przez siebie zadań.
 

§ 6

Do zadań PUP należy w szczególności:

1.    wykonywane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 645) zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, tj.:

1)      opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część Strategii Rozwoju Powiatu,

2)      pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3)      udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w Ustawie;

4)      udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe;

5)      udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe;

6)      kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;

7)      realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finasowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;

8)      rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

9)      ustalanie profili dla bezrobotnych;

10)  inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

11)  tworzenie i prowadzenie we współpracy z samorządem gminnym lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych działających na terenie gmin;

12)  inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

13)  opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby PRZ i PRRP oraz organów zatrudnienia;

14)  inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

15)  współdziałanie z PRZ i PRRP w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

16)  współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

17)  współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy;

18)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

19)  wydawanie decyzji o:

a)      uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b)      przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,

c)      obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych  z Funduszu Pracy,

d)      odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

20)  realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit.a-c, Ustawy, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a Ustawy;

21)  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a -c Ustawy, w szczególności przez:

a)      realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, oraz innymi podmiotami uprawionymi do realizacji działań sieci EURES,

b)      realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;

c)      realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

22)  badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 poz. 1650 z późn. zm.);

23)  realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

24)  organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników PUP;

25)  opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

26)  realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z  programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Pracy i innych dostępnych funduszy;

27)  organizacja i realizowanie programów specjalnych;

28)  realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy;

29)  przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

30)  udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji;

31)  współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy;

32)  inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

33)  opracowanie i realizacja, zgodnych ze Strategią Rozwoju Powiatu, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a)      rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

b)      przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

34)  współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;

35)  inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy dla osób niepełnosprawnych;

36)  kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej;

37)  współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;

38)  doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;

39)  współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

2.      Przy realizacji zadań PUP współdziała z organami administracji zespolonej i niezespolonej, PRRP, organami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, organizacjami bezrobotnych, gminami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką rynku pracy.
 

§ 7

1.      Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką budżetową powiatu makowskiego finansowaną z budżetu tego powiatu.

2.      Podstawą gospodarki finansowej placówki jest plan dochodów i wydatków zwany dalej planem finansowym.

3.      Dyrektor PUP dysponuje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 

Rozdział II

Kierownictwo PUP

 

§ 8

1.      Całokształtem działalności PUP kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa Dyrektor PUP i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą.

2.      Dyrektor w stosunku do pracowników PUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).

3.      Starosta powołuje i odwołuje Dyrektora PUP wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.

4.      Zastępcę Dyrektora PUP powołuje i odwołuje Dyrektor PUP zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy,

5.      Dyrektor PUP zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

6.      Dyrektor PUP kieruje działalnością Urzędu przy pomocy Zastępcy Dyrektora PUP i kierowników komórek organizacyjnych.

7.      Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca Dyrektora PUP. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora PUP.

8.      W przypadku nieobecności Dyrektora PUP i Zastępcy Dyrektora PUP, zastępstwo pełni upoważniony przez Dyrektora PUP kierownik działu.
 

§ 9

1.      Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:

1)      planowanie i wytyczanie kierunków działania PUP,

2)      nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem PUP,

3)      występowanie z wnioskiem do Zarządu powiatu o nadanie regulaminu organizacyjnego PUP,

4)      ustalanie struktury organizacyjnej PUP, w tym:

a)      tworzenie komórek organizacyjnych,

b)      ustalanie zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych,

c)      ustalanie zakresu obowiązków kierowników tych komórek;

5)      koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań wszystkich komórek organizacyjnych PUP,

6)      wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów,

7)      planowanie i dysponowanie środkami przeznaczonymi na bieżącą działalność PUP

8)      zawieranie umów cywilnoprawnych w ramach udzielonych pełnomocnictw,

9)      wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników PUP, w tym:

a)      powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora PUP,

b)      zatrudnianie i zwalnianie pracowników PUP,

c)      dokonywanie oceny Zastępcy Dyrektora PUP, kierowników działów, kierownika centrum aktywizacji zawodowej i samodzielnego stanowiska ds. informatyki i ochrony danych osobowych,

d)      prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników oraz zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników,

e)      kontrola dyscypliny pracy,

10)  promocja usług świadczonych przez PUP,

11)  nadzór nad realizacją zadań określonych w art. 9 Ustawy,

12)  planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy,

13)  planowanie i dysponowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

14)  planowanie i pozyskiwanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy,

15)  współpraca z partnerami rynku pracy, a w szczególności z organami samorządów lokalnych, z  PRRP, władzami szkolnymi, instytucjami szkoleniowymi i ośrodkami pomocy społecznej,

16)  kieruje realizacją zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

2.      Do kompetencji Zastępcy Dyrektora PUP należy w szczególności:

1)      planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy PUP,

2)      nadzór nad realizacją zadań określonych w art. 9 Ustawy,

3)      nadzór nad sprawami BHP i PPOŻ,

4)      koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora PUP,

5)      koordynuje realizację zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 

§ 10

Do podstawowych wspólnych zadań, obowiązków i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych należy:

1)      koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej,

2)      podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej na podstawie upoważnienia Starosty,

3)      szczegółowe zapoznanie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,

4)      współpraca w planowaniu projektu finansowego PUP,

5)      opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora PUP oraz realizacja wydanych zarządzeń,

6)      udzielanie wyjaśnień oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej,

7)      dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia,

8)      udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych,

9)      wykonywanie kontroli pracy komórki organizacyjnej z punktu widzenia merytorycznego i formalnego,

10)  opiniowanie doboru obsady kadrowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników,

11)  dokonywanie oceny podległych pracowników,

12)  prawo żądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań,

13)  podpisywanie korespondencji wewnętrznej,

14)  ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników,

15)  wykonywanie zestawień i analiz statystycznych,

16)  powierzanie w uzasadnionych przypadkach, po zatwierdzeniu przez Dyrektora PUP lub Zastępcę Dyrektora PUP, podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności,

17)  wyznaczenie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika z innych przyczyn,

18)  wnioskowanie do Dyrektora PUP o wszczęcie postępowania oraz ustalenie trybu postepowania o zamówienie publiczne realizowanego na potrzeby podległej komórki,

19)  przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i propozycji specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowań, które mają zostać wszczęte na potrzeby podległej komórki,

20)  dbałość o kulturalną i kompetentną obsługę klientów PUP,

21)  udzielanie wyjaśnień w sprawie skarg i wniosków,

22)  nadzór nad ochroną danych osobowych,

23)  realizacja zadań własnych,

24)  udział w wykonywaniu zadań obronnych
 

§ 11

1.      Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego PUP określają odrębne przepisy.

2.      W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi PUP.

 

Rozdział III

Komórki organizacyjne PUP

 

§ 12

1.      W skład PUP wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      dział,

2)      Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ),

3)      Samodzielne stanowisko pracy będące najmniejszą komórką organizacyjną.

2.      W celu realizacji określonych zadań w PUP Dyrektor może powoływać zespoły i komisje zadaniowe oraz upoważniać poszczególnych pracowników.

3.      W skład zespołów i komisji zadaniowych mogą wchodzić pracownicy PUP oraz osoby spoza PUP.

4.      Kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo łączyć zadania - przewidziane w schemacie organizacyjnym dla wielu stanowisk - w jednym.
 

§ 13

1.      Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i  działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie.

2.      Działem kieruje kierownik działu.
 

§ 14

1.      Centrum Aktywizacji Zawodowej jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną PUP realizująca zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.

2.      Centrum Aktywizacji Zawodowej kieruje kierownik Centrum.
 

§ 15

Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

1)      zakres działania określony w regulaminie organizacyjnym,

2)      wykaz stanowisk służbowych,

3)      szczegółowe zakresy zadań pracowników.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna PUP

 

§ 16

1.      W  PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne:

1)      w pionie działań aktywizujących:

a)      Centrum Aktywizacji Zawodowej – określony skrótem CAZ,

2)      w pionie działań  wspomagających:

a)      dział finansowo – księgowy – określony skrótem DFK,

b)      dział organizacyjno – administracyjny – określony skrótem DOA,

c)      samodzielne stanowisko ds. informatyki i ochrony danych osobowych IODO,

3)      w pionie działań informacyjno-ewidencyjnych:

a)      dział ewidencji i świadczeń – określony skrótem DEŚ.
 

§ 17

1.      Dyrektor PUP sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad:

1)      Zastępcą Dyrektora PUP,

2)      Głównym Księgowym PUP,

3)      Centrum Aktywizacji Zawodowej,

4)      Samodzielnym stanowiskiem pracy ds. informatyki i ochrony danych osobowych,

2.      Zastępca Dyrektora PUP sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1)      Działem Ewidencji i Świadczeń,

2)      Działem Organizacyjno-Administracyjnym.

3.      Główny Księgowy PUP pełni jednocześnie funkcję Kierownika Działu Finansowo-Księgowego.

4.      Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych PUP określa rozdział V niniejszego Regulaminu.

5.      Szczegółową strukturę organizacyjną PUP określa schemat będący załącznikiem Nr 1 do Regulaminu.

Rozdział V

Zakres zadań komórek organizacyjnych PUP

 

§ 18

1.      CAZ jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną PUP realizującą zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.

2.      Do zakresu zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej w zakresie projektów i instrumentów rynku pracy należy w szczególności:

1)      opracowywanie i realizacja programu promocji i zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część Strategii Rozwoju Powiatu,

2)      opracowywanie projektów planów finansowych, pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz dokonywanie analiz wykonania tych planów,

3)      współdziałanie z PRRP w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,

4)      współpraca z gminami w zakresie upowszechniania informacji o instrumentach rynku pracy,

5)      realizowanie programów i projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałaniu bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Fundusze Społecznego, Funduszu Pracy i innych źródeł,

6)       organizowanie i realizowanie programów specjalnych oraz inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych w zakresie zadań realizowanych przez centrum,

7)      uczestniczenie w organizacji i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w zakresie zadań realizowanych przez centrum,

8)      kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizujących, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych, w zakresie zadań realizowanych przez centrum,

9)      inicjowanie i realizowanie instrumentów rynku pracy polegających w szczególności na:

a)      finansowaniu kosztów przejazdu do miejsca pracy lub odbywania stażu w związku ze skierowaniem przez PUP,

b)      finansowania kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub staż poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez PUP,

c)      refundowaniu kosztów poniesionych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem kierowanego bezrobotnego,

d)      refundowaniu pracodawcom kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne, poniesionych w związku z zatrudnienie, tych osób w ramach prac interwencyjnych,

e)      organizacji staży,

f)       organizacji prac społecznie użytecznych,

g)      zwrocie bezrobotnemu kosztów przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania,

h)      zwrocie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 43 Ustawy, kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te został on skierowany poprzez PUP i dojeżdża do tych miejsc,

i)        refundowanie kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi,

j)        refundowaniu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

k)      przyznawaniu bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,

l)        przyznaniu pracodawcy „grantu” na stworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,

m)    przyznaniu pracodawcy świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka,

n)      przyznaniu pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który skończył 50 rok życia,

o)      przyznaniu i finansowaniu instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia (bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie),

p)      finansowaniu kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w  szczególności prowadzonych w ramach sieci EURES,

q)      współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi w  zakresie wymiany informacji wskazanych w przepisach Ustawy dotyczących pożyczek na utworzenie stanowisk pracy i pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej,

r)       przyznaniu innych świadczeń przewidzianych w Ustawie.

10)  inicjowanie i realizacja projektów lokalnych,

11)  prowadzenie postępowań dotyczących nienależnie pobranych świadczeń,

12)  kierowanie bezrobotnych i poszukujących pracy na badania lekarskie oraz rozliczenie kosztów tych badań,

13)  sporządzenie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy na organizację określonych instrumentów rynku pracy,

14)  ocena prawidłowości udzielanej pomocy publicznej i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,

15)  przygotowanie sprawozdań, analiz i informacji dla PRRP,

16)  inicjowanie i wspieranie modelu partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju rynku pracy,

17)  prowadzenie badań, monitorowanie działań oraz prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych zadań

2.      Do zakresu zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej w zakresie usług rynku pracy należy w szczególności:

1)      prowadzenie pośrednictwa pracy, polegającego w szczególności na:

a)      udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

b)      pozyskiwaniu ofert pracy,

c)      upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy,

d)      udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

e)      informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

f)       inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z   pracodawcami,

g)      współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy,

h)      współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,

i)        informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,

j)        organizowaniu oraz finansowaniu kosztów przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy w związku z udziałem tych osób w targach i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy w tym prowadzonego w ramach sieci EURES,

k)      realizowaniu zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie kompetencji należących do samorządu powiatu,

2)      realizowanie - wyłącznie przez sieć EURES, pośrednictwa pracy związanego ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej i państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,

3)      prowadzenie poradnictwa zawodowego polegającego na udzielaniu:

a)      bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowanie do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, poprzez:

b)      udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

c)      udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie pracy lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

d)      kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

e)      inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,

f)       inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

b)      pracodawcom pomocy:

-        w doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych, zwanym dalej "doborem kandydatów do pracy",

-        we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników w formie porad zawodowych,

c)      przygotowanie i prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

d)      organizowanie działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, polegających na inicjowaniu i realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów dotyczących zwolnień grupowych pracowników z przyczyn nie dotyczących pracowników,

4)      inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym szkoleń realizowanych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy Starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową,

5)      finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

6)      udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,

7)      przyznawanie i realizacja bonu szkoleniowego na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia,

8)      finansowanie kosztów studiów podyplomowych,

9)      ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych,

10)  opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,

11)  prowadzenie postępować dotyczących nienależnie pobranych świadczeń,

12)  kierowanie bezrobotnych i poszukujący pracy na badania lekarskie lub psychologiczne oraz rozliczenie kosztów tych badań,

13)  dokonywanie zwrotu kosztów zakwaterowania lub przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy do miejsca pracy, odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem przez PUP,

14)  organizowanie i realizowanie programów specjalnych oraz inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych w zakresie zadań realizowanych przez centrum,

15)  uczestniczenie w organizacji i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w zakresie zadań realizowanych przez centrum,

16)  kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych, w zakresie zadań realizowanych przez centrum,

17)  przygotowanie sprawozdań, analiz i informacji dla PRRP,

18)  inicjowanie i wspieranie modelu partnerstwa na rzecz rozwoju rynku pracy,

19)  refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobami zależnymi,

20)  prowadzenie badań, monitorowanie działań oraz prowadzenie sprawozdawczości z  realizowanych zadań,

21)  promowanie usług świadczonych przez PUP,

22)  Inicjowanie, organizowanie i finasowanie przygotowania zawodowego dorosłych w formie:

a)      praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie lub egzamin czeladniczy,

b)      przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

23)  wyznaczanie terminów wizyt bezrobotnych i poszukujący pracy w PUP.
 

§ 19

Do zakresu zadań Działu Finansowo – Księgowego należy w szczególności:

1)      opracowanie projektu planu finansowego PUP oraz dokonywanie analiz jego wykonania,

2)      współpraca z Centrum Aktywizacji Zawodowej w zakresie opracowywania projektu planu finansowego Funduszu Pracy oraz dokonywania analiz wykonania planu,

3)      rozliczenie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych funduszy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,

4)       sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego PUP, Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy i dokonywanie oceany realizacji wykorzystania przydzielonych środków,

5)      prowadzenie  rachunkowości i gospodarki finansowej PUP i funduszy celowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

6)      prowadzenie dokumentacji i świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników PUP,

7)      prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

8)      planowanie i realizacja wydatków osobowych PUP,

9)      windykacja i egzekucja należności budżetowych PUP i funduszy celowych,

10)  prowadzenie kontroli finansowej,

11)  przestrzeganie i kontrola dyscypliny finansów publicznych,

12)   współdziałanie z bankami, organami skarbowymi i ZUS,

13)  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

14)  przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 

§ 20

Do zakresu zadań Działu Organizacyjno – Administracyjnego należy w szczególności:

1)      opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych PUP,

2)      opracowanie regulaminu pracy PUP,

3)      projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP,

4)      opracowanie projektów planów pracy PUP,

5)      obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP,

6)      rozpatrywanie skarg i wniosków,

7)      analiza skarg i wniosków,

8)      obsługa kancelaryjna PUP,

9)      gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora PUP,

10)  planowanie kontroli,

11)  realizacja kontroli,

12)  ocena wniosków kontroli,

13)  prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP,

14)  zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników,

15)  kontrola dyscypliny pracy,

16)  prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi,

17)  organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,

18)  prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników,

19)  obsługa Komisji Dyscyplinarnej,

20)  obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

21)  opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP,

22)  opracowanie planu szkoleń pracowników PUP,

23)  organizowanie kursów, szkoleń, aplikacji,

24)  współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi, jednostką nadrzędną w zakresie organizacji szkoleń i doboru wykładowców,

25)  tworzenie bazy danych statystycznych,

26)  przygotowywanie raportów,

27)  analiza określonych danych,

28)  przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,

29)  archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych,

30)  archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP,

31)  administrowanie majątkiem PUP,

32)  zabezpieczenie pracowników PUP w środki techniczno-biurowe,

33)  prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby PUP.

34)  planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań obronnych.

35)  prowadzenie składnicy akt,
 

§ 21

Do zakresu zadań Działu Ewidencji i Świadczeń należy w szczególności:

1)      W zakresie informacji i rejestracji:

a)      udzielanie informacji o podstawowych prawach i obowiązkach osób zarejestrowanych w PUP oraz możliwościach uzyskania innej pomocy w celu zwiększenia szans na zatrudnienie,

b)      udzielanie  informacji dotyczącej zakresu działania PUP i poszczególnych stanowisk pracy,

c)      wydawanie zaświadczeń na wniosek osób zarejestrowanych oraz instytucji,

d)      wydawanie druków stosowanych przy załatwianiu spraw w PUP,

e)      rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,

f)       przygotowanie decyzji administracyjnych określający status rejestrowanych osób,

g)      ustalanie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów z tytułu podjęcia dalszej nauki, szkolenia, stażu oraz przygotowanie odpowiednich decyzji,

h)      wprowadzanie informacji dotyczących osób bezrobotnych i poszukujących pracy do komputerowej bazy danych.

2)      W zakresie ewidencji i świadczeń:

a)      przyjmowanie oświadczeń o stosowaniu się bezrobotnego do przepisów ustawy,

b)      gromadzenie i aktualizowanie dokumentów klientów PUP,

c)      wprowadzenie do komputerowej bazy danych zmian dotyczących klientów PUP,

d)      prowadzenie spraw z zakresu przyznaniu lub utraty prawa do zasiłku, wykreślenia osoby zarejestrowanej z ewidencji prowadzonej przez PUP lub zmianie jej statusu,

e)      wydawanie zaświadczeń o okresie zarejestrowania i pobierania świadczeń finansowych z  FP,

f)       wydawanie zaświadczeń do opieki społecznej, ZUS celem ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego

g)      wydawanie bezrobotnym zaświadczeń o dochodach PIT-11 i przekazywanie kopii do Urzędu Skarbowego,

h)      prowadzenie spraw z zakresu wstrzymania lub wznowienia wypłaty świadczeń finansowych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego,

i)        przygotowanie decyzji w prawie zwrotu, rozłożenia na raty lub umorzenia nienależnie pobranych świadczeń,

j)        realizowanie decyzji Marszałka Województwa, wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej,

k)      sporządzanie list wypłat zasiłków dla bezrobotnych,

l)        sporządzanie list wypłat stypendiów z tytułu staży, szkoleni lub nauki,

m)    sporządzenie list wypłat dodatków aktywizacyjnych,

n)      sporządzenie list składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

o)      rozliczanie list wypłat i bieżąca współpraca z Działem Finansowo-Księgowym,

p)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych i stypendiów,

q)      dokonywanie potrąceń alimentacyjnych na listach wypłat na rzecz komornika,

r)       sporządzenie informacji o osiągniętych dochodach,

s)       archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem urzędu,

t)        prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym bezrobotnych,

u)      prowadzenie spraw dotyczących odwołań od decyzji,
 

§ 22

Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska ds. informatyki i ochrony danych osobowych należy w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego w PUP,

2)      prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanych z obsługą informatyczną PUP, w tym:

a)      sprzętu komputerowego,

b)      stosowanych systemów,

c)      oprogramowania i licencji,

d)      baz danych,

e)      uprawnień pracowników w zakresie dostępu do systemów informatycznych służących do przetwarzania danych,

3)      zapewnienie wdrożenia nowych innowacji technicznych w zakresie informatyki,

4)      administrowanie siecią komputerową, w tym archiwizowanie bazy danych systemu Płatnik oraz Syriusz,

5)      prowadzenie instruktażu pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,

6)      aktualizacja danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej,

7)      prowadzenie spraw związanych z polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Rozdział VI

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych,

decyzji i aktów normatywnych

 

§ 23

1.      Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PUP podpisują:

1)      Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora PUP, jako dysponent z upoważnienia Starosty,

2)      Główny księgowy PUP,

3)      Osoby upoważnione w ramach udzielonych upoważnień.

2.      Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją.
 

§ 24

1.      Akty normatywne, decyzje administracyjne oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor PUP.

2.      Zastępca Dyrektora PUP podpisuje dokumenty z upoważnienia Starosty, w zastępstwie Dyrektora PUP oraz w zakresie nadzorowanych spraw.

3.      Decyzje administracyjne podpisują pracownicy posiadający stosowne upoważnienie Starosty,

4.      Kierownicy działów podpisują dokumenty wymienione w imiennych upoważnieniach.

5.      Kierownicy działów aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Dyrektora PUP oraz należących do kompetencji Dyrektora PUP.

6.      Pracownicy opracowują pisma opatrują je swoim czytelnym podpisem umieszczonym z lewej stron pod tekstem z adnotacją „Sprawę prowadzi:” oraz numer telefonu.

7.      Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania pism i dokumentów określa obowiązująca Instrukcja Kancelaryjna.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 25

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor PUP.
 

§ 26

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Powiatu.
 

§ 27

Wszelkie zmiany Regulaminu są dokonywane w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.

Załączniki

  Regulamin Organizac... PUP 2016.pdf 6,57 MB (pdf) szczegóły pobierz