2014-03-19

Regulamin organizacyjny

Załącznik do Uchwały Nr 427/18
Zarządu Powiatu Makowskiego
z dnia 23 marca 2018 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

 

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§1


Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa organizację i zasady działania
Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim oraz zakres zadań realizowanych przez
komórki organizacyjne wchodzące w jego skład.


§2


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. CAZ - należy przez to rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej.
2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie
Mazowieckim.
3. EFS - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny.
4. EURES - należy przez to rozumieć Europejskie Służby Zatrudnienia.
5. FP - należy przez to rozumieć Fundusz Pracy,
6. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dział lub samodzielne stanowisko
pracy w PUP.
7. PFRON - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
8. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Makowskiego.
9. UE - Unia Europejska.
10. PUP - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim.
11. Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu
Pracy w Makowie Mazowieckim.
12. Zastępcy - należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora PUP.


§3


1. Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań wynikających z:
1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późno zm.),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2017 r. poz.
1868),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2016 r. poz. 2046 z późno zm.),
4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
z późno zm.),
5) ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z późn.zm.),
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późno zm.),
7) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808, 1948),
8) ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2016 r.
poz. 1167 z późno zrn.),
9) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1764 z późno zrn.),
10) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.
922),
11) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257),
12) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108),
13) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2148),
14) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1828),
15) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 z późno zrn.),
16) przepisów wykonawczych do w/w ustaw,
17) zawartych porozumień z organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się
problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
18) Krajowego Planu Działań na rzecz zatrudnienia.
19) Statutu Powiatowego Urzędu Pracy.
20) niniejszego regulaminu.
2. Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają
odrębne przepisy.

§4


1. Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki
rynku pracy o których mowa wart. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy stanowiącego cześć powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach,
2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy,
3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie,
4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez
pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo
pracy i poradnictwo zawodowe,
6) kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek
województwa zlecił wykonywanie działań aktywizacyjnych,
7) realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności
udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy,
8) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
9) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych,
10) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
11) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego
dorosłych,
12) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu
zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku
pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia,
13) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub
złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników
z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
14) współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia
oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.
15) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji
o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym
dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych,
o których mowa wart. 62a ustawy oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie
przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
16) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych
usług rynku pracy, w tym opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych,
17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
18) wydawanie decyzji administracyjnych, o których mowa wart. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy.
19) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego państw, o których mowa wart. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a - c ustawy, oraz
państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla
bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa wart. 8a ustawy,
20) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników
między państwami, o których mowa wart. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a - c ustawy,
w szczególności przez:
a) realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw
pracy, samorządami województw, oraz innymi podmiotami uprawnionymi do
realizacji działań sieci EURES,
b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych
EURES na terenie działania tych partnerstw.
21) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników,
wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień
zawartych z partnerami zagranicznymi,
22) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem
o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa wart. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
23) realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
24) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy,
25) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,
26) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania
bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
27) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach
prowadzonych przez Urząd,
28) organizacja i realizowanie programów specjalnych,
29) realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego
z wojewódzkim urzędem pracy,
30) przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach
zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
31) współpraca z ministrem właściwym ds. pracy w zakresie tworzenia rejestrów
centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy,
32) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

§5


Przy realizacji zadań PUP współdziała z innymi urzędami pracy, z organami administracji
rządowej, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców,
poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych,
organizacjami pozarządowymi i fundacjami oraz innymi podmiotami działającymi
w sprawach promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych.


ROZDZIAŁ II
Organizacja i zarządzanie Urzędem

§6


1. Dyrektor PUP zarządza i kieruje Powiatowym Urzędem Pracy, zgodnie z zasadą
jednoosobowego kierownictwa i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przed Starostą
Makowskim oraz reprezentuje Urząd na zewnątrz.
2. Dyrektor PUP kieruje działalnością Urzędu przy pomocy Zastępcy Dyrektora
i kierowników komórek organizacyjnych.
3. Starosta powołuje Dyrektora PUP w drodze konkursu spośród osób posiadających
wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach
zatrudnienia lub co najmniej S-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.
4. Starosta odwołuje Dyrektora PUP po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy.
5. Dyrektor realizuje zadania PUP na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych
przez Starostę.
6. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora PUP wykonuje Starosta
Makowski.
7. Dyrektor w stosunku do pracowników Urzędu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy.
8. Podczas nieobecności Dyrektora PUP zastępstwo sprawuje Zastępca Dyrektora.
9. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora PUP.


ROZDZIAŁ III
Komórki Organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy

§7


1. W PUP są tworzone następujące komórki organizacyjne:
1) Centrum Aktywizacji Zawodowej,
2) Działy,
3) Samodzielne stanowiska pracy,
4) Wieloosobowe stanowiska pracy.
2. O ilości utworzonych działów czy samodzielnych stanowisk decyduje Dyrektor Urzędu
w oparciu o potrzeby wynikające z realizowanych zadań oraz posiadane środki
finansowe.
3. W celu realizacji określonych zadań w urzędzie, Dyrektor może powoływać zespoły
i komisje zadaniowe.


§8


1. Działami oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej kierują kierownicy.
2. W przypadku nieobecności kierowników poszczególnych Działów oraz Centrum
Aktywizacji Zawodowej, obowiązki ich sprawuje Dyrektor lub upoważniony przez niego
pracownik.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych zapewniają zgodne z prawem wykonywanie
przypisanych zadań określonych w dalszej części Regulaminu i w tym zakresie ponoszą
odpowiedzialność przed Dyrektorem PUP.
4. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się
w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nie
uzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej.

ROZDZIAŁ IV
Struktura Organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy

§9


1. W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne:
1) Centrum Aktywizacji Zawodowej symbol CAZ
2) Dział Ewidencji i Świadczeń symbol DES
3) Dział Finansowo- Księgowy symbol DFK
4) Samodzielne stanowisko ds. informatyki i ochrony danych osobowych 10DO
5) Wieloosobowe stanowiska ds. organizacyjno - administracyjnych symbol WOA

§10


1. Dyrektorowi PUP podlega:
1) Centrum Aktywizacji Zawodowej,
2) Dział Finansowo-Księgowy,
3) Samodzielne stanowisko ds. informatyki i ochrony danych osobowych,
2. Zastępcy Dyrektora PUP podlega:
1) Dział Ewidencji i Świadczeń,
2) Wieloosobowe stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych.


§11


1. Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:
1) promocja usług urzędu,
2) organizowanie działań urzędu i nadzór nad realizacją zadań określonych w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.
3) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy,
4) planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu,
5) zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP - realizacja polityki kadrowej PUP,
6) współpraca z administracją rządową i samorządową, Powiatową Radą Rynku,
placówkami oświatowymi, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz
organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz rynku pracy,
7) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych i decyzji administracyjnych
z upoważnienia Starosty,
8) wnioskowanie o zmianę przepisów z zakresu działania Urzędu,
9) inicjowanie programów specjalnych,
10) planowanie i wytyczanie kierunków działania podległych komórek organizacyjnych,
11) ocena działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
12) sprawowanie nadzoru nad merytoryczną realizacją zadań podległych komórek
organizacyjnych oraz koordynowanie ich działania,
13) zawieranie umów wynikających z zakresu działania PUP w ramach udzielonych
pełnomocnictw,
14) planowanie, prowadzenie i nadzór nad realizacją polityki informacyjnej w zakresie zadań
statutowych urzędu.
2. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1) zastępstwo Dyrektora PUP podczas jego nieobecności,
2) planowanie, wytyczanie kierunków działania, oraz merytoryczny nadzór pracy komórek
organizacyjnych wymienionych w § 10 ust. 2 Regulaminu,
3) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji oraz
uprawnień udzielonych przez Dyrektora PUP,
4) podpisywanie pism wychodzących w ramach kompetencji,
5) dbałość o wizerunek urzędu jako instytucji wsparcia, pomocy i kompetencji.


§ 12


1. Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek
organizacyjnych należy:
1) nadzór nad właściwym stosowaniem przepisow ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, przepisów wykonawczych i innych koniecznych do
właściwego realiz.owania zadań urzędu pracy.
2) współpraca z organami samorządu powiatu, gmin, administracji rządowej, organizacjami
pozarządowymi i instytucjami w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
3) współpraca z partnerami rynku pracy w celu tworzenia nowych miejsc pracy
i zwiększania zatrudnienia.
4) zwiększanie dostępności do oferowanych przez Urząd Pracy usług oraz ich
popularyzacja.
5) współdziałanie w organizowaniu i obsłudze giełd i targów pracy oraz innych usług
organizowanych przez PUP,
6) realizacja zadań wynikających z zarządzeń wewnętrznych i dyspozycji Dyrektora PUP
i informowanie o nich podległych pracowników,
7) przygotowywanie sprawozdań, analiz i innych materiałów informacyjnych z obszaru
działania danej komórki organizacyjnej PUP,
8) przygotowywanie projektów dokumentacji (wzorów wniosków, umów oraz
wewnętrznych aktów prawnych stosowanych w urzędzie) związanej z funkcjonowaniem
Urzędu w zakresie działania swojej komórki organizacyjnej PUP,
9) współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie opracowywania projektów, planów
finansowych i planowania wydatków Funduszu Pracy i innych funduszy celowych
i sprawozdawczości,
10) sprawdzanie pod względem merytorycznym i klasyfikowanie jako wydatki strukturalne
treści dowodów księgowych właściwych dla kompetencji danego wydziału,
11) koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
12) przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej podległej komórki organizacyjnej,
13) udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowywaniu
procedur i wytycznych do realizacji zadań stałych,
14) usprawnianie organizacji, metod i form pracy podległej komórki organizacyjnej oraz
podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Urzędu,
15) dbanie o wysoki poziom obsługi klienta urzędu,
16) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie
informacji niejawnych,
17) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi PUP poprzez wymianę materiałów,
informacji i opinii do wykonywania zadań,
18) podpisywanie korespondencji na zasadach określonych w odrębnych wewnętrznych
aktach prawnych PUP i parafowanie pism wychodzących,
19) opiniowanie doboru obsady kadrowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie
wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród, premii i kar dotyczących podległych
pracowników,
20) ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych
pracowników,
21) współpraca w zakresie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
22) wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy
pracownika,
23) powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania
czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności,
24) organizowanie pracy podległego zespołu pracowniczego zgodnie z wymogami BHP
i PPOŻ,
25) dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności umożliwienie
pracownikom uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla publicznych służb
zatrudnienia,
26) przeprowadzanie ocen okresowych podległych pracowników,
27) dbanie o efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem i środkami finansowymi.


§13


1. Do zadań Głównego Księgowego PUP jako kierownika Działu Finansowo - Księgowego,
należy kierowanie Działem Finansowo-Księgowym, w tym:
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki,
2) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
Powiatowego Urzędu Pracy,
3) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych z zakresu działania PUP,
4) zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób
zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub
zniszczeniem,
5) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez
poszczególne komórki organizacyjne PUP,
6) opracowywanie projektów planów finansowych PUP i ich zmian, na podstawie
informacji o planowanej wysokości dochodów i wydatków, przekazywanych przez
kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych PUP,
7) dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące
informowanie Dyrektora PUP o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz
prawidłowości wydatkowania środków otrzymanych na wydatki z budżetu państwa,
Funduszu Pracy, budżetu samorządu i innych funduszy celowych,
8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi
zasad dokonywania wydatków publicznych (w sposób terminowy, celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów),
9) czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez PUP pod względem
finansowym,
10) zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
11) wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych PUP,
12) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań
PUP,
13) kierowanie pracą działu Finansowo - Księgowego, w tym dokonywanie podziału
obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników oraz nadzorowanie ich
wykonywania.
2. Podległość służbowa - tryb pracy Głównego Księgowego
1) w zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio
Dyrektorowi PUP,
2) zakres uprawnień i odpowiedzialności oraz tryb pracy Głównego Księgowego
określają przepisy ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077 z późno zm.).

ROZDZIAŁV
Zakres zadań komórek organizacyjnych PUP

§ 14


CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWOOWEJ


1. Do podstawowego zakresu działania Centrum Aktywizacji Zawodowej należy:
1) W zakresie pośrednictwa pracy:
a) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych,
b) pozyskiwaniu ofert pracy,
c) upowszechnianie ofert pracy, w tym przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy
ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy,
d) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną
ofertą pracy,
e) informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej
sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
f) współpraca z zakładami pracy w zakresie zwolnień monitorowanych,
g) tworzeniu banku danych o pracodawcach i bezrobotnych,
h) prowadzenie monitoringu współpracy pracodawców z Urzędem Pracy w zakresie
realizacji ofert pracy oraz zgłoszonych wolnych miejsc zatrudnienia,
i) podejmowanie kontaktu z nowym pracodawcą i jego utrzymywanie,
j) prowadzenie kart i rejestrów pracodawców,
k) ustalanie profili pomocy dla osób bezrobotnych i opracowywanie Indywidualnego
Planu Działania,
I) inicjowanie i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
z pracodawcami,
m) przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycji odpowiedniego
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu,
n) przedstawienie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy możliwości pomocy wobec
braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
o) analizowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy na potrzeby pośrednictwa
pracy,
p) współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji
o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
q) współpraca z instytucjami działającymi w zakresie realizacji zadań związanych
z promocją zatrudnienia m.in. Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami pośrednictwa
pracy, ,
r) upowszechnianie ofert pracy w miejscu ogólnie dostępnym dla bezrobotnych lub
poszukujących pracy, w szczególności na tablicy ogłoszeń w PUP, w internetowej bazie
ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego ds. pracy oraz na stronie
internetowej urzędu,
s) udzielanie osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom informacji
wyjaśnień,
t) realizacja działań z zakresu sieci EURES,
u) ewidencjonowanie oświadczeń pracodawców zamierzających powierzyć wykonywanie
pracy obywatelom państw graniczących z Polską, nie będących członkami EOG oraz
sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
v) merytoryczne prowadzenie podmiotowej strony internetowej w zakresie
funkcjonowania komórki.
2) W zakresie poradnictwa zawodowego:
a) pomoc bezrobotnym i poszukującym w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca
pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do
lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:
udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia
i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy
i samozatrudnieniu, udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod
ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym
badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych, kierowaniu na
specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii
o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku kształcenia, inicjowaniu,
organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych
i poszukujących pracy,
b) pomoc pracodawcom w zakresie: doboru kandydatów do pracy spośród bezrobotnych
i poszukujących pracy, wspierania rozwoju zawodowego pracodawcy i jego
pracowników przez udzielanie porad zawodowych,
c) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania
pracy,
d) współpracy z pośrednikami pracy i specjalistami ds. rozwoju zawodowego w procesie
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
e) współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Ochotniczymi Hufcami
Pracy, ośrodkami pomocy społecznej,
f) prowadzenie analiz, sprawozdań i dokumentacji dot. świadczonych usług w zakresie
prowadzenia poradnictwa zawodowego w formie papierowej i elektronicznej,
g) merytoryczne prowadzenie podmiotowej strony internetowej w zakresie
funkcjonowania komórki.
3) W zakresie organizacji szkoleń:
a} informowanie o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych
przez urząd pracy oraz promowanie tej formy aktywizacji,
b} diagnozowanie zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku
pracy oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób uprawniony do szkolenia,
c} sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń,
d) wybór instytucji szkoleniowej i zawieranie umów szkoleniowych z instytucjami
szkoleniowymi lub powierzenie przez starostę przeprowadzenia szkolenia zakładanej
i prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej,
e} kierowanie osób na szkolenia,
f} monitorowanie przebiegu szkoleń,
g) finansowanie kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym,
h) finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
i) finansowanie bonów szkoleniowych,
j) realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym,
k) wypłacanie stypendiów osobom skierowanym na szkolenie,
I) udzielanie pożyczki szkoleniowej,
m) organizowanie szkoleń bezrobotnych na postawie trójstronnych umów
szkoleniowych,
n) finansowanie kosztów przejazdów zakwaterowania i wyżywienia związanych
z udziałem w szkoleniach,
o) finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych,
p) prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń, sprawozdań,
q) udostępnianie informacji o szkoleniach w formie papierowej i elektronicznej,
r) dokumentowanie i prowadzenie danych dotyczących działań związanych z realizacją
usług szkoleniowych,
s) współpracy z instytucjami szkoleniowymi,
t) przygotowanie projektów, decyzji i postanowień w zakresie zadań szkoleniowych,
u) merytoryczne prowadzenie podmiotowej strony internetowej w zakresie
funkcjonowania komórki.
4) W zakresie realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
a) Inicjowanie i realizacja programów rynku pracy ma na celu wspieranie pracodawców
tworzących miejsca pracy oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy
z zastosowaniem aktywnych instrumentów rynku pracy,
b) wyszukiwanie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków
finansowych, przeznaczonych na programy promocji zatrudnienia ze środków Unii
Europejskiej, związanych z aktywizacją zawodowa bezrobotnych, w oparciu o analizy
rynku pracy,
c) przedkładanie Dyrekcji PUP propozycji działań zasadnych na lokalnym rynku pracy,
d) opracowywanie projektów programów umożliwiających pozyskiwanie dodatkowych
środków oraz informacji o źródłach finansowania i ich przeznaczeniu,
e) poszukiwanie partnerów do współpracy w tworzeniu i realizacji programów,
f) monitoring realizowanych programów oraz przygotowywanie sprawozdań i raportów
z ich realizacji,
g) powiadamianie instytucji wdrażającej o wszelkich zmianach zachodzących w toku
realizacji programu,
h) właściwe przygotowywanie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej
z realizacją programów,
i) promowanie wiedzy na temat realizowanych przez urząd programów,
j) ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu, zajmującymi się realizacją
zadań z zakresu danego programu,
k) udostępnianie informacji w formie biuletynów, ulotek, ogłoszeń itp. w zakresie
realizowanych zadań,
I) merytoryczne prowadzenie podmiotowej strony internetowej w zakresie
funkcjonowania komórki.
5) W zakresie instrumentów rynku pracy:
a) organizowanie, realizacja i monitoring programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wymienionych w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy
oraz Unii Europejskiej, w tym:
- finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do
miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub
odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w związku ze
skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych
poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy
urząd pracy,
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- refundacja poniesionych kosztów tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie
społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego,
- prace interwencyjne,
- staże,
- przygotowanie zawodowe dorosłych,
- roboty publiczne,
- grant na utworzenia stanowiska w formie telep racy,
- świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie bezrobotnego,
- refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do
30 roku życia,
- refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki
na ubezpieczenie społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia,
- refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki
na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych opiekunów osoby
niepelnosprawne],
- dofinansowanie wynagrodzenia za skierowanego bezrobotnego, który ukończył
50 rok życia,
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7,
- pożyczka na utworzenie stanowiska pracy,
- pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
- prace społecznie użyteczne,
- bony szkoleniowe,
- bony stażowe,
- bony zatrudnieniowe,
- bony na zasiedlenie,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
- współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie w zakresie udzielania
pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczek na podjęcie działalności
gospodarczej,
b) realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
zarejestrowanych w PUP jako poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu
w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, finansowanych ze środków PRFON,
c) finansowanie świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy,
d) pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły
pracę, a są zarejestrowane jako osoby bezrobotne,
e) analiza efektywności realizowanych programów rynku pracy,
f) przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie wykonywanych zadań,
g) wydawanie zaświadczeń w zakresie wykonywanych zadań,
h) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizowanych projektów,
i) koordynacja i przygotowanie aplikacji dla projektów,
j) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowanych z rezerwy Ministra Pracy
i Polityki Społecznej oraz funduszy Unii Europejskiej na realizację lokalnych
i regionalnych programów rynku pracy,
k) popularyzowanie instrumentów rynku pracy w celu zwiększenia efektywności
gospodarowania środkami FP w ramach przyznanego limitu środków finansowanych
na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
I) udostępnienie informacji w formie biuletynów, ulotek, ogłoszeń, itp. w zakresie
realizowanych zadań,
m) prowadzenie windykacji wierzytelności,
n) merytoryczne prowadzenie podmiotowej strony internetowej w zakresie
funkcjonowania komórki,
o) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 15


DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ


1. Do zakresu podstawowych zadań Działu Ewidencji i Świadczeń w szczególności należy:
1) rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
2) obsługa bezrobotnych,
3) naliczanie świadczeń dla osób uprawnionych,
4) przygotowywanie projektów stosownych decyzji i postanowień w zakresie
wykonywanych zadań,
5) gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentów bezrobotnego,
6) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pośrednictwa pracy,
przygotowania korespondencji, dokonywanie potrąceń,
7) zabezpieczenie prawidłowego procesu zgłaszania zmian i wyrejestrowania osób
bezrobotnych do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia
społecznego,
·8) przygotowanie właściwych informacji dla ZUS,
9) obsługa programu dot. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
10) naliczanie, rozliczanie, ewidencjonowanie, odprowadzanie lub przygotowywanie do
wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz zasiłków i innych
świadczeń dla bezrobotnych,
11) sporządzanie oraz właściwe przechowywanie dokumentów dotyczących ewidencji
i świadczeń,
12) wystawianie informacji PIT-11 wszystkim świadczeniobiorcom,
13) prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji w sprawach bezrobotnych,
14) wydawanie zaświadczeń osobom bezrobotnym i poszukującym pracy,
15) kontrola zasadności i prawidłowości przyznawania świadczeń bezrobotnym,

16) wykrywanie i analiza nieprawidłowości w zakresie przyznawanych świadczeń i
wydawanych decyzji w sprawach bezrobotnych oraz podejmowanie działań mających
na celu eliminację tych nieprawidłowości,
17) współpraca z Państwową Inspekcja Pracy w zakresie legalności zatrudnienia,
18) merytoryczne prowadzenie podmiotowej strony internetowej w zakresie
funkcjonowania komórki,
19) prowadzenie windykacji nienależnie pobranych świadczeń,
20) dodatek aktywizacyjny,
21) stypendium za kontynuację nauki,
22) uporządkowanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt.

§ 16


DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY


1. Do zakresu podstawowych zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:
1) planowanie środków Funduszu Pracy,
2) prowadzenie rachunkowości Funduszu Pracy,
3) dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
Funduszu Pracy,
4) kontrola i zatwierdzanie dokumentów dotyczących operacji finansowych Funduszu
Pracy,
5) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z Funduszu Pracy,
6) sporządzanie sprawozdań z Funduszu Pracy,
7) obsługa księgowa i finansowa programów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej,
8) rozliczanie i sporządzanie deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego,
9) ewidencja operacji finansowych w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznychpoprzez system informatyczny PŁATNIK.

 

§ 17

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYKI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Do zakresu podstawowych zadań na samodzielnym stanowiska ds. informatyki i ochrony
danych osobowych należy:
1) administrowanie siecią komputerową i bazą danych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych,
2) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania wykorzystywania sprzętu
komputerowego,
3) nadzór nad rozwojem i bieżąca eksploatacja oprogramowania wykorzystywanego
przez urząd,
4) obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej.


§ 18


WIELOOSOBOWE STANOWISKA DS. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH


1. Do zakresu podstawowych zadań wieloosobowych stanowisk ds. organizacyjnoadministracyjnych
w szczególności należy:
1) opracowanie projektów Zarządzeń Dyrektora i regulaminów wewnętrznych Urzędu,
2) projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w Urzędzie,
3) opracowanie projektów rocznych planów pracy,
4) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy,
5) obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Urzędu,
6) obsługa kancelaryjna Urzędu,
7) gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora Urzędu,
8) planowanie, realizacja kontroli wewnętrznych przedkładanie wniosków
pokontrolnych,
9) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
10) kontrola dyscypliny pracy,
11) prowadzenie spraw związanych z OC, BHP i P. poż.,
12) prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi.
13) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,
14) prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami awansowaniem
pracowników,
15) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji
dotyczącej pracowników Urzędu,
16) planowanie oraz organizowanie kursów i szkoleń dla pracowników Urzędu,
17) tworzenie bazy danych statystycznych,
18) analiza danych statystycznych, przygotowywanie raportów oraz sporządzanie
sprawozdawczości statystycznej,
19) archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych,
20) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
21) administrowanie majątkiem Urzędu,
22) zabezpieczenie pracowników Urzędu w środki techniczno-biurowe,
23) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby,
24) zabezpieczenie obsługi prawnej Urzędu,
25) zaznajamianie pracowników PUP z oceną ryzyka zawodowego na zajmowanych przez
nich stanowiskach pracy,
26) realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
27) realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej.


ROZDZIAŁ VI
Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych i decyzji administracyjnych

§ 19


1. Z zakresu działania wszystkich komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy
Dyrektor PUP podpisuje:
1) pisma kierowane do organów administracji rządowej i urzędów centralnych,
2) pisma kierowane do senatorów i posłów,
3) pisma kierowane do Wojewody, Marszałka, Starosty, prezydentów i burmistrzów
miast i gmin oraz wójtów gmin, a także przewodniczących rad gmin,
4) pisma do innych urzędów pracy,
5) pisma do rad rynku pracy,
6) korespondencję do związków zawodowych,
7) korespondencję do zarządów funduszy celowych, organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów działających w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania
bezrobociu,
8) pisma, dokumenty i polecenia związane z pełnieniem funkcji Dyrektora PUP oraz
zwierzchnika służbowego pracowników PUP,
9) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności PUP,
10) wystąpienia i protokoły pokontrolne,
2. Zastępca Dyrektora PUP podpisuje pisma związane z zakresem działania bezpośrednio
podległych komórek organizacyjnych.
3. W czasie nieobecności Dyrektora PUP, pisma i inne dokumenty wyszczególnione
w ust. 1 podpisuje Zastępca Dyrektora PUP.
4. Dokumenty przed przedłożeniem ich do podpisu Dyrektorowi PUP lub Zastępcy
Dyrektora PUP, powinny być zaaprobowane przez osobę merytorycznie odpowiedzialną
za sprawę dotyczącą treści pisma. Przedkładane Dyrektorowi PUP projekty pism
w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, powinny być ponadto
uzgodnione i zaparafowane przez Głównego Księgowego.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych PUP podpisują:
l} wszystkie pisma związane z zakresem działania komórki organizacyjnej, a nie
zastrzeżonych do jego osobistego podpisu,
2) dokumenty dotyczące organizacji wewnętrznej komórki organizacyjnej zakresu
zadań dla poszczególnych stanowisk.
6. Pracownicy przygotowujący projekty pism, decyzji administracyjnych i innych
opracowań, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony.
7. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne
dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do
otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PUP, podpisują:
1) Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora PUP jako dysponenci,
2} Główny Księgowy PUP.
8. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych
ustalone są odrębną instrukcją.
9. Decyzje administracyjne podpisuje Dyrektor PUP lub osoba pisemnie upoważniona przez
Starostę, zgodnie z zakresem upoważnienia.

 

ROZDZIAŁ VI
Zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg wniosków

§ 20

 

1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do PUP oraz wnoszone ustnie do protokołu,
podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez
samodzielne stanowisko organizacyjno-administracyjne.
2. Dyrektor PUP i Zastępca przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w godzinach
przyjęcia interesantów.
3. W przypadku, gdy sprawa dotyczy rzeczowego zakresu działania kilku komórek
organizacyjnych PUP, Dyrektor ustala komórkę koordynującą odpowiedzialną za
załatwienie sprawy i udzielenie odpowiedzi w terminie wynikającym z kodeksu
postępowania administracyjnego. Za merytoryczną stronę odpowiedzi odpowiadają
działy współpracujące, każdy w swoim zakresie działania.
4. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora PUP.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 21

Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy oraz związane z procesem pracy obowiązki
pracodawcy i wszystkich pracowników PUP określa Regulamin Pracy PUP.

§ 22

1. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor PUP.
2. Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego sprawę prowadzi komórka
organizacyjna, która jako pierwszy podjęła czynności urzędowe w sprawie.

§ 23

Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są w formie pisemnej w trybie przewidzianym do
jego przyjęcia.


§ 24

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Załączniki

  Zarządzenie Nr 9 -...nizacyjny.pdf 191,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizacyjny.pdf 6,41 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się