2014-03-19

Rejestracja przez internet

Logo praca.gov.pl
 
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Mazowieckim uruchomiona została usługa elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy przez Internet.
 
Aby skorzystać z usługi należy wejść na stronę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=14110#page=PRE i wypełnić formularz "Zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy".  W formularzu należy podać między innymi dane osobowe, posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz okresy zatrudnienia.
 
Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:
 
  1. Zgłoszenie danych do rejestracji (Uproszczona) ta forma nie wymaga podpisania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. System wyznacza najbliższy wolny termin zgłoszenia się do urzędu, nie dłuższy niż 7 dni w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. Rejestracja odbywa się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do Powiatowego Urzędu Pracy po dostarczeniu dokumentów i  poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych, a także złożeniu oświadczenia. Do rejestracji należy zgłosić się punktualnie na wyznaczoną godzinę w zarezerwowanym terminie spotkania. Osoba, która zgłosi się później niż była umówiona lub bez kompletu dokumentów nie zostanie zarejestrowana. W przypadku niestawienia się na wyznaczoną wizytę wszystkie podane uprzednio dane zostaną usunięte z systemu.
     
  2. Rejestracja przez Internet (Pełna)wymagane jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzonego profilu zaufanego ePUAP.  Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie w celu rejestracji. Do formularza konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie.

Przez stronę www.praca.gov.pl można ponadto złożyć w postaci eletronicznej pismo do urzędu oraz wnioski elektroniczne dotyczące usług i instrumentów rynku pracy.