2014-03-19

Rejestracja przez internet

Logo praca.gov.pl
 
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Mazowieckim uruchomiona została usługa elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy przez Internet.
 
Aby skorzystać z usługi należy wejść na stronę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=14110#page=PRE i wypełnić formularz "Zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy".  W formularzu należy podać między innymi dane osobowe, posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz okresy zatrudnienia.
 
Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:
 
  1. Zgłoszenie danych do rejestracji (Uproszczona) ta forma nie wymaga podpisania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. System wyznacza najbliższy wolny termin zgłoszenia się do urzędu, nie dłuższy niż 7 dni w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. Rejestracja odbywa się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do Powiatowego Urzędu Pracy po dostarczeniu dokumentów i  poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych, a także złożeniu oświadczenia. Do rejestracji należy zgłosić się punktualnie na wyznaczoną godzinę w zarezerwowanym terminie spotkania. Osoba, która zgłosi się później niż była umówiona lub bez kompletu dokumentów nie zostanie zarejestrowana. W przypadku niestawienia się na wyznaczoną wizytę wszystkie podane uprzednio dane zostaną usunięte z systemu.
     
  2. Rejestracja przez Internet (Pełna)wymagane jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzonego profilu zaufanego ePUAP.  Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie w celu rejestracji. Do formularza konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie.

Przez stronę www.praca.gov.pl można ponadto złożyć w postaci eletronicznej pismo do urzędu oraz wnioski elektroniczne dotyczące usług i instrumentów rynku pracy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się