2014-03-20

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Mazowieckim prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • ewidencja osób bezrobotnych oraz klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim,
 • ewidencja ofert pracy,
 • rejestr zwolnień grupowych,
 • rejestr skierowań do pracy,
 • rejestr wniosków w sprawie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • rejestr umów w sprawie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • rejestr wniosków w sprawie pożyczek na zorganizowanie dodatkowych stanowisk pracy,
 • rejestr wniosków na organizację robót publicznych,
 • rejestr umów zawartych na zorganizowanie robót publicznych,
 • rejestr skierowanych do pracy w ramach zorganizowanych robót publicznych,
 • rejestr wniosków na organizację prac interwencyjnych,
 • rejestr umów zawartych na zorganizowanie prac interwencyjnych,
 • rejestr skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych,
 • rejestr szkoleń indywidualnych i grupowych,
 • rejestr wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • rejestr zawartych umów w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • rejestr zakładów pracy zatrudniających niepełnosprawnych na nowych lub oprzyrządowanych miejscach pracy,
 • rejestr wniosków do odbycia u pracodawcy przygotowania zawodowego,
 • rejestr umów do odbycia u pracodawcy przygotowania zawodowego,
 • rejestr skierowań na badania lekarskie,
 • rejestr skierowań osób na przygotowanie zawodowe,
 • rejestr zaświadczeń o odbyciu przygotowania zawodowego,
 • rejestr wniosków do odbycia u pracodawcy stażu,
 • rejestr umów do odbycia u pracodawcy stażu,
 • rejestr skierowań do odbycia stażu,
 • rejestr zaświadczeń o odbyciu stażu,
 • rejestr osób poszukujących pracy,
 • rejestr porad indywidualnych i grupowych.
 
Dane z rejestrów udostępnianie są na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się