2014-03-19

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim

UCHWAŁA Nr XL/225/18
RADY POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 lutego 2018 r.


w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Makowie Mazowieckim


Na podstawie art.1 1 ust.2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 20l7r., poz.2077 z późno zm.) uchwala się, co następuje:


§1.


Uchwala się statut Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim w brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3.


Traci moc uchwała Nr XXXVI/239/l O Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia
29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Makowie
Mazowieckim.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do Uchwały Nr XL/225/18
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lutego 2018r.

 

STATUT
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MAKOWIE MAZOWIECKIM

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1.


Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim zwany dalej "Urzędem" jest jednostką
organizacyjną Powiatu, powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających
z przepisów:


1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późno zm.) - zwanej dalej ustawą,
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1868 z późno zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późno zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2077 z późno zm.),
5) innych obowiązujących aktów prawnych,
6) niniejszego Statutu.


§2.


1. Urząd jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład powiatowej administracji
zespolonej.
2. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Makowski.
3. Obszar działania Urzędu obejmuje Powiat Makowski.
4. Siedziba Urzędu mieści się w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 77 B.


ROZDZIAŁ II
Zadania Powiatowego Urzędu Pracy
§ 3.


Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności należy:
1) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy;
2) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także
pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo
zawodowe;
3) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
4) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;
5) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
6) inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;
7) Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz
aktywizacji bezrobotnych;
8) opracowywanie i realizacja projektów na rzecz osób bezrobotnych, współfinansowanych
z innych źródeł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego;
9) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na
potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie
problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn
dotyczących zakładu pracy;
11) współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz
wykorzystania środków Funduszu Pracy;
12) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacj i
o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz
zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;
13) wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
14) realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we
współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami
zawodowymi i organizacjami pracodawców;
15) realizacja zadań na rzecz osób niepełnoprawnych, wynikających z zapisów zawartych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych;


ROZDZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja
§4.


l. Działalnością Urzędu kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na
zewnątrz.
2. Dyrektor Urzędu wybierany jest w drodze konkursu i ponosi odpowiedzialność za
całokształt swojej działalności.
3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Starosta Makowski.
4. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Urzędu.
5. Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy.
6. Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
7. Podczas nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, działalnością Urzędu
kieruje Zastępca Dyrektora.
8. Starosta w formie pisemnej może upoważnić Dyrektora Urzędu do załatwienia w jego
imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz
zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Urząd.
9. Starosta na wniosek Dyrektora Urzędu może udzielić upoważnienia, o którym mowa
w ust. 8, także innym pracownikom Urzędu.


§ 5.


l. Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie, w myśl przepisów prawa
pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim.
2. Za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, będący jednocześnie przełożonym wszystkich
pracowników.


§ 6.


W celu realizacji zadań Urząd współdziała z instytucjami administracji rządowej
i samorządowej, Powiatową Radą Rynku Pracy, organizacjami pracodawców,
poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych,
fundacjami i stowarzyszeniami, jednostkami szkoleniowymi, instytucjami partnerstwa
lokalnego, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami działającymi w sprawach
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej w celu realizacji zadań określonych
Ustawą oraz innymi przepisami prawa.


§ 7.


1. Do realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie, ustawie oraz wynikających
z innych przepisów prawa, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Mazowieckim
mogą być tworzone działy i stanowiska pracy (samodzielne i wieloosobowe).
2. Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania
poszczególnych komórek organizacyjnych określa "Regulamin Organizacyjny"
uchwalony przez Zarząd Powiatu Makowskiego.


§ 8.


Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Urzędzie regulują przepisy o
pracownikach samorządowych i kodeks pracy.

ROZDZIAL IV
Gospodarka finansowa
§ 9.


1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek
budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy obejmujący
dochody i wydatki.
3. Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane dochody
odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu.
4. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
5. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
6. Urząd do realizacji swoich celów tj. promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych, pozyskuje środki finansowe z Funduszu
Pracy i innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii
Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 10.


1. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
2. Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dojego uchwalenia.

Załączniki

  Statut PUP.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się