2014-03-19

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim

UCHWAŁA Nr XL/225/18
RADY POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 lutego 2018 r.


w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Makowie Mazowieckim


Na podstawie art.1 1 ust.2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 20l7r., poz.2077 z późno zm.) uchwala się, co następuje:


§1.


Uchwala się statut Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim w brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3.


Traci moc uchwała Nr XXXVI/239/l O Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia
29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Makowie
Mazowieckim.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do Uchwały Nr XL/225/18
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lutego 2018r.

 

STATUT
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MAKOWIE MAZOWIECKIM

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1.


Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim zwany dalej "Urzędem" jest jednostką
organizacyjną Powiatu, powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających
z przepisów:


1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późno zm.) - zwanej dalej ustawą,
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1868 z późno zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późno zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2077 z późno zm.),
5) innych obowiązujących aktów prawnych,
6) niniejszego Statutu.


§2.


1. Urząd jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład powiatowej administracji
zespolonej.
2. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Makowski.
3. Obszar działania Urzędu obejmuje Powiat Makowski.
4. Siedziba Urzędu mieści się w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 77 B.


ROZDZIAŁ II
Zadania Powiatowego Urzędu Pracy
§ 3.


Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności należy:
1) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy;
2) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także
pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo
zawodowe;
3) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
4) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;
5) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
6) inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;
7) Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz
aktywizacji bezrobotnych;
8) opracowywanie i realizacja projektów na rzecz osób bezrobotnych, współfinansowanych
z innych źródeł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego;
9) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na
potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie
problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn
dotyczących zakładu pracy;
11) współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz
wykorzystania środków Funduszu Pracy;
12) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacj i
o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz
zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;
13) wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
14) realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we
współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami
zawodowymi i organizacjami pracodawców;
15) realizacja zadań na rzecz osób niepełnoprawnych, wynikających z zapisów zawartych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych;


ROZDZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja
§4.


l. Działalnością Urzędu kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na
zewnątrz.
2. Dyrektor Urzędu wybierany jest w drodze konkursu i ponosi odpowiedzialność za
całokształt swojej działalności.
3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Starosta Makowski.
4. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Urzędu.
5. Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy.
6. Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
7. Podczas nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, działalnością Urzędu
kieruje Zastępca Dyrektora.
8. Starosta w formie pisemnej może upoważnić Dyrektora Urzędu do załatwienia w jego
imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz
zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Urząd.
9. Starosta na wniosek Dyrektora Urzędu może udzielić upoważnienia, o którym mowa
w ust. 8, także innym pracownikom Urzędu.


§ 5.


l. Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie, w myśl przepisów prawa
pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim.
2. Za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, będący jednocześnie przełożonym wszystkich
pracowników.


§ 6.


W celu realizacji zadań Urząd współdziała z instytucjami administracji rządowej
i samorządowej, Powiatową Radą Rynku Pracy, organizacjami pracodawców,
poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych,
fundacjami i stowarzyszeniami, jednostkami szkoleniowymi, instytucjami partnerstwa
lokalnego, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami działającymi w sprawach
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej w celu realizacji zadań określonych
Ustawą oraz innymi przepisami prawa.


§ 7.


1. Do realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie, ustawie oraz wynikających
z innych przepisów prawa, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Mazowieckim
mogą być tworzone działy i stanowiska pracy (samodzielne i wieloosobowe).
2. Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania
poszczególnych komórek organizacyjnych określa "Regulamin Organizacyjny"
uchwalony przez Zarząd Powiatu Makowskiego.


§ 8.


Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Urzędzie regulują przepisy o
pracownikach samorządowych i kodeks pracy.

ROZDZIAL IV
Gospodarka finansowa
§ 9.


1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek
budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy obejmujący
dochody i wydatki.
3. Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane dochody
odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu.
4. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
5. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
6. Urząd do realizacji swoich celów tj. promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych, pozyskuje środki finansowe z Funduszu
Pracy i innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii
Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 10.


1. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
2. Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dojego uchwalenia.

Załączniki

  Statut PUP.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz