2014-03-19

Statut

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/239/10
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 czerwca 2010
 
 
STATUT
 
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
 
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
 
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1.  Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim zwany dalej „Urzędem” jest jednostką organizacyjną Powiatu, powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających z:
a)      przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U. z 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych – zwanej dalej Ustawą,
b)      ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.),
c)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
d)      ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92);
e)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
f)        innych obowiązujących aktów prawnych,
g)      niniejszego Statutu.
 
 
§ 2
 
 
1.  Urząd jest jednostką budżetową powiatu wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu.
2.   Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Makowski.
3.   Obszar działania Urzędu obejmuje Powiat Makowski w skład którego wchodzą:
1)      Miasto Maków Mazowiecki,
2)      Miasto Różan,
3)      Gmina Różan,
4)      Gmina Czerwonka,
5)      Gmina Karniewo,
6)      Gmina Krasnosielc,
7)      Gmina Młynarze,
8)      Gmina Płoniawy ? Brawura,
9)      Gmina Rzewnie,
10) Gmina Sypniewo,
11) Gmina Szelków.
 
4.   Siedzibą Urzędu jest Miasto  Maków Mazowiecki, ul. Przasnyska 77.
 
 
Rozdział II
Przedmiot i zakres działania
 
§ 3
 
Podstawowym przedmiotem działalności Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które to działania są realizowane w  szczególności w  zakresie:
1)      polityki rynku pracy,
2)      usług rynku pracy,
3)      instrumentów rynku pracy,
4)      rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
5)      praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
 
§ 4
 
Urząd realizuje inne zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, w tym zadania administracji rządowej, powiatu oraz inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach prawa.
 
 
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
 
§ 5
 
Działalnością Urzędu kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
Dyrektor Urzędu wybierany jest w drodze konkursu i ponosi odpowiedzialność za całokształt swojej działalności.
Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Starosta Powiatu.
Starosta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Urzędu.
Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy  kierowników komórek organizacyjnych.
Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej, w przypadku nieobecności obydwóch - Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego.
Starosta w formie pisemnej może upoważnić Dyrektora Urzędu do załatwienia w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Urząd.
Starosta na wniosek Dyrektora Urzędu może udzielić upoważnienia o którym mowa w ust. 7 także innym pracownikom Urzędu.
 
§ 6
 
1.   Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie w myśl przepisów prawa pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim.
2.   Za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Urzędu, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników.
 
§ 7
 
W celu realizacji zadań Urząd współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, Powiatową Radą Zatrudnienia, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, fundacjami i stowarzyszeniami, jednostkami szkoleniowymi, instytucjami partnerstwa lokalnego, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej w celu realizacji zadań określonych Ustawą oraz innymi przepisami prawa.
 
§ 8
 
1.  Do realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie, Ustawie oraz wynikających z  innych przepisów prawa w Urzędzie mogą być tworzone działy, referaty, i stanowiska pracy (samodzielne i wieloosobowe).
2.   Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa „Regulamin Organizacyjny” ustalony i  uchwalony przez Zarząd Powiatu.
 
§ 9
 
Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Urzędzie regulują przepisy o  pracownikach samorządowych i kodeks pracy.
 
§ 10
 
1. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.
2.  Urząd prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych
3.   Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
4.   Urząd prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5.  Urząd do realizacji swoich celów tj. promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych, pozyskuje środki finansowe z Funduszu Pracy i innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
6.    Dyrektor, dla realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i  terminowy, zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.
 
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 11
 
1.   Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.