2014-03-24

Staż

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, a organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

Jak długo może trwać staż?

§  od 3 do 6 miesięcy dla osób bezrobotnych, objętych II profilem pomocy.

§  od 3 do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, objętych II profilem pomocy.

 

Kto może zorganizować staż?

§  pracodawca,

§  przedsiębiorca niezatrudniający pracowników,

§  rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca

§  i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej,

§  organizacja pozarządowa.

§  pracodawca nie posiadający zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US), natomiast szansę na pozytywne załatwienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu mają pracodawcy, którzy stworzą po zakończonej umowie stażowej stałe miejsce pracy.

 

Organizator w momencie rozpoczęcia stażu:

§  szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go 
z obowiązującym regulaminem pracy,

§  zapoznaje bezrobotnego z programem stażu,

§  przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny   osobistej,

§  zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki 
i napoje profilaktyczne.

 

W jakim przypadku staż może zostać przerwany?

§  w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż,

§  PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę programu stażu lub niedotrzymania warunków jego odbywania,   po wysłuchaniu pracodawcy,

§  PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku,

-         nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,

-         naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

 

Po zakończeniu stażu organizator:

·         w terminie 7 dni po zakończeniu stażu wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

Nadzór nad odbywaniem stażu przez osobę bezrobotną sprawuje PUP. Pracodawca wyznacza spośród swoich pracowników osobę, która będzie sprawowała opiekę nad bezrobotnym odbywającym staż. Opiekun stażu, po jego zakończeniu, poświadcza własnoręcznym podpisem prawidłowość informacji zawartych w sprawozdaniu, sporządzonym przez bezrobotnego.

Bezrobotnemu w trakcie odbywania staży przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku podstawowego. Od wypłaconego stypendium Urząd ustala i opłaca w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

W okresie pobierania stypendium zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.

Okres odbywania stażu przypadający na okres, w którym przysługiwałby zasiłek ulega skróceniu o okres stażu.

Zasady odbywania stażu:

·         bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych;

·         u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych

·         u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

·         u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny;

·         czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę 
i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;

·         bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych; PUP może wyrazić zgodę na pracę na ww. zasadach, z wyjątkiem godzin nadliczbowych, tylko w sytuacjach, kiedy charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy;

·         na wniosek osoby bezrobotnej, organizator stażu zobowiązany jest do udzielenia jej dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu; za dni wolne bezrobotnemu przysługuje stypendium; za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu;

·         organizator stażu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni informuje PUP 
o przyczynach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu;

·         w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu, organizator dostarcza do PUP listę obecności podpisaną przez bezrobotnego;

·         bezrobotny sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach praktycznych.

 

 

 

 

Zobowiązanie do zatrudnienia po stażu:

Po zakończeniu stażu Pracodawca zobowiązuje się zatrudnić skierowaną na staż osobę bezrobotną na min. okres 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, po wcześniejszym skierowaniu jej do pracy przez Urząd Pracy.

W przypadku niewywiązania się Organizatora z warunku zatrudnienia lub naruszenia postanowień dotyczących zatrudnienia osoby bezrobotnej skierowanej przez Urząd Pracy do pracy po zakończeniu stażu Urzędowi służy prawo żądania od Organizatora zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość wypłaconego stypendium oraz prawo wstrzymania współpracy z danym Organizatorem w zakresie organizacji staży przez okres 24 miesięcy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 53) (Dz. U.  z 2015 r., poz. 149)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się