2015-02-16

Stypendia na kontynuację nauki

Kto może otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki może otrzymać osoba, która:

  1. jest zarejestrowana, jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i
  2. jest osobą bez kwalifikacji zawodowych i
  3. w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania podjęła dalszą naukę:
  4. w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych (będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej),  albo
  5. w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych (wieczorowe lub zaoczne).

Uwaga! Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Jak długo można otrzymywać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium można otrzymywać przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Uwaga! Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Wysokość stypendium to 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Uwaga! Stypendium można kontynuować, jeżeli podjęło się pracę, ale zasiłek w tym przypadku zostanie zmniejszony do 20 % zasiłku dla bezrobotnych.

Co należy zrobić, żeby uzyskać stypendium z tytułu dalszej nauki?

Osoba zainteresowana otrzymaniem stypendium, powinna złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy, w którym jest zarejestrowana.

Uwaga! Żeby otrzymać stypendium należy dostarczyć do urzędu pracy zaświadczenie wystawione przez szkołę lub sporządzić samodzielne oświadczenie o podjęciu lub kontynuowaniu nauki.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) – art. 55