2015-02-16

Szkolenia

Czym jest szkolenie?

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Do kogo kierowane są szkolenia?

 • osób zarejestrowanych, jako bezrobotne
 • osób zarejestrowanych, jako poszukujące pracy, które:

-        są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

-        są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

-        otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

-        uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

-        są żołnierzami rezerwy,

-        pobierają rentę szkoleniową,

-        pobierają świadczenie szkoleniowe,

-        podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie, przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

-        są cudzoziemcem posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

 

Szkolenia osób bezrobotnych finansowane są z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest źródłem środków przeznaczonych na szkolenie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie, jako osoby poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu.

 

PUP może skierować na szkolenie osobę uprawnioną, która:

 • ma ustalony II profil pomocy
 • spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia,
 • z opracowanego przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego, indywidualnego planu działania wynika, że istnieje konieczność skierowania osoby bezrobotnej na szkolenie.
 • spełnia wymogi określone w kryteriach organizacji szkoleń.

 

PUP inicjuje i organizuje szkolenia osób bezrobotnych w formie grupowej oraz indywidualnej.

 

Szkolenia grupowe organizowane w oparciu o plan szkoleń sporządzany na okres jednego roku, na podstawie listy zawodów i specjalności oraz wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na sfinansowanie kosztów szkolenia. 
Osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby mogą ubiegać się o skierowanie na szkolenie poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia swoich potrzeb szkoleniowych na przygotowanych przez urząd formularzach. Złożenie zgłoszenia na szkolenie w urzędzie pracy nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie. O wynikach kwalifikacji osoby zawiadamiane są telefonicznie lub pisemnie. 

 

Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę poszukującą pracy i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia. Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

 

Osoba bezrobotna i inna uprawniona może ubiegać się o skierowanie na szkolenie indywidualne, składając wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem celowości jego odbycia przedstawiając:

 • oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub powierzeniu wykonywania innej pracy zarobkowej, podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, po ukończeniu tego szkolenia

lub

 • oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

 

O sposobie rozpatrzenia wniosku osoba zainteresowana zostaje poinformowana pisemnie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. 

 

Jak długo może trwać szkolenie?

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Jeśli ubiegasz się o szkolenie indywidualne, pamiętaj, aby wybrana przez Ciebie firma szkoleniowa posiadała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 

Co przysługuje osobom, które skorzystają ze szkolenia?

 • jeżeli będąc zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, zostaniesz skierowany przez starostę na szkolenie, dostaniesz stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych;
 • jeśli będąc zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, zostaniesz skierowany przez starostę na szkolenie i w trakcie jego trwania podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługiwać Ci będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia; od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne; do stypendium tego nie jest stosowana zasada proporcjonalnego ustalania jego wysokości, jego kwotę za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje;
 • będziesz mógł ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia odbywanego poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej między starostą a instytucją szkoleniową;
 • koszty z tytułu przejazdu na szkolenie będą mogły zostać sfinansowane przez starostę w całości lub w części;
 • instytucja szkoleniowa ubezpieczy Cię od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli z tytułu uczestnictwa w szkoleniu nie posiadasz prawa do stypendium lub w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.

 

Dodatkowe informacje

Szkolenia organizowane są na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Umowa zawiera zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, który jest podstawą do przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów szkolenia, chyba, że powodem jego przerwania będzie podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do ukończenia szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

Do kosztów szkolenia zalicza się:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej;
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie w trakcie szkolenia;
 • koszty przejazdu, a w przypadku, gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych;
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Jeśli posiadasz status osoby bezrobotnej i w tym okresie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium z tytułu udziału w szkoleniu, masz prawo wyboru świadczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 40-41) (Dz. U.  z 2015 r., poz. 149)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 3 lub pod numerem telefonu: (29)7172782 wew. 33

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się