2015-02-16

Szkolenia

Czym jest szkolenie?

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Do kogo kierowane są szkolenia?

 • osób zarejestrowanych, jako bezrobotne
 • osób zarejestrowanych, jako poszukujące pracy, które:

-        są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

-        są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

-        otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

-        uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

-        są żołnierzami rezerwy,

-        pobierają rentę szkoleniową,

-        pobierają świadczenie szkoleniowe,

-        podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie, przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

-        są cudzoziemcem posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

 

Szkolenia osób bezrobotnych finansowane są z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest źródłem środków przeznaczonych na szkolenie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie, jako osoby poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu.

 

PUP może skierować na szkolenie osobę uprawnioną, która:

 • ma ustalony II profil pomocy
 • spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia,
 • z opracowanego przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego, indywidualnego planu działania wynika, że istnieje konieczność skierowania osoby bezrobotnej na szkolenie.
 • spełnia wymogi określone w kryteriach organizacji szkoleń.

 

PUP inicjuje i organizuje szkolenia osób bezrobotnych w formie grupowej oraz indywidualnej.

 

Szkolenia grupowe organizowane w oparciu o plan szkoleń sporządzany na okres jednego roku, na podstawie listy zawodów i specjalności oraz wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na sfinansowanie kosztów szkolenia. 
Osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby mogą ubiegać się o skierowanie na szkolenie poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia swoich potrzeb szkoleniowych na przygotowanych przez urząd formularzach. Złożenie zgłoszenia na szkolenie w urzędzie pracy nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie. O wynikach kwalifikacji osoby zawiadamiane są telefonicznie lub pisemnie. 

 

Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę poszukującą pracy i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia. Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

 

Osoba bezrobotna i inna uprawniona może ubiegać się o skierowanie na szkolenie indywidualne, składając wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem celowości jego odbycia przedstawiając:

 • oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub powierzeniu wykonywania innej pracy zarobkowej, podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, po ukończeniu tego szkolenia

lub

 • oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

 

O sposobie rozpatrzenia wniosku osoba zainteresowana zostaje poinformowana pisemnie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. 

 

Jak długo może trwać szkolenie?

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Jeśli ubiegasz się o szkolenie indywidualne, pamiętaj, aby wybrana przez Ciebie firma szkoleniowa posiadała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 

Co przysługuje osobom, które skorzystają ze szkolenia?

 • jeżeli będąc zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, zostaniesz skierowany przez starostę na szkolenie, dostaniesz stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych;
 • jeśli będąc zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, zostaniesz skierowany przez starostę na szkolenie i w trakcie jego trwania podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługiwać Ci będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia; od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne; do stypendium tego nie jest stosowana zasada proporcjonalnego ustalania jego wysokości, jego kwotę za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje;
 • będziesz mógł ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia odbywanego poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej między starostą a instytucją szkoleniową;
 • koszty z tytułu przejazdu na szkolenie będą mogły zostać sfinansowane przez starostę w całości lub w części;
 • instytucja szkoleniowa ubezpieczy Cię od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli z tytułu uczestnictwa w szkoleniu nie posiadasz prawa do stypendium lub w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.

 

Dodatkowe informacje

Szkolenia organizowane są na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Umowa zawiera zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, który jest podstawą do przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów szkolenia, chyba, że powodem jego przerwania będzie podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do ukończenia szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

Do kosztów szkolenia zalicza się:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej;
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie w trakcie szkolenia;
 • koszty przejazdu, a w przypadku, gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych;
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Jeśli posiadasz status osoby bezrobotnej i w tym okresie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium z tytułu udziału w szkoleniu, masz prawo wyboru świadczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 40-41) (Dz. U.  z 2015 r., poz. 149)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 3 lub pod numerem telefonu: (29)7172782 wew. 33